Saltar ao contido principal

Réximes especiais: Autorización de destino final.

Datos Xerais

Denominación

Réximes especiais: Autorización de destino final.

Tipo de procedemento

Tributaria

Materia

Aduanas

Obxecto

Procedemento de concesión da autorización do réxime especial de destino final.

Órgano responsable

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información xeral do procedemento

Forma de inicio

interesado

Solicitante: Cidadán - Empresa

Lugar de presentación

Telemática.

Documentación

De acordo cos datos do Anexo A do Regulamento delegado (UE) 2015/2446

Fases do procedemento/servizo

Inicio: presentación da solicitude.

Tramitación: verificación do cumprimento dos requisitos esixidos en cada caso para poder obter o correspondente beneficio arancelario.

Terminación: acordo do órgano competente concedendo ou denegando a solicitude.

Formularios

Tramitación electrónica

Prazo de resolución

120 Día/s natural/é

Órgano de resolución

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Recursos

Reposición: Prazo: Un mes. Con carácter potestativo, ante a oficina de que provén o acto administrativo a recorrer, facendo constar que contra o mesmo non se interpuxo reclamación económico-administrativa.

Reclamación Económico-administrativa: Prazo: Un mes desde o día seguinte ao da notificación do acto impugnado ou a aquel en que se poida entender resolto o procedemento ou o recurso de reposición previo. Dirixirase ao órgano administrativo que ditase o acto reclamable

Información vinculada á tramitación electrónica

Sistema de identificación

DNI electrónico, Certificado electrónico, Clave PIN

Nivel de interactividade

Nivel 4: Tramitación electrónica