Saltar ao contido principal

Formalidades relativas á chegada e saída de mercadorías:Autorización de exportador autorizado de orixe

Datos Xerais

Denominación

Formalidades relativas á chegada e saída de mercadorías:Autorización de exportador autorizado de orixe

Tipo de procedemento

Tributaria

Materia

Alfándegas

Obxecto

Procedemento de concesión de autorización do exportador autorizado a emitir probas de orixe.

Órgano responsable

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información xeral do procedemento

Forma de inicio

interesado

Solicitante:Cidadán - Empresa

Lugar de presentación

Telemática.

Documentación

Non existe un modelo específico

Fases do procedemento/servizo

Inicio:presentación da solicitude

Tramitación:verificación do cumprimento dos requisitos esixidos en cada caso, para poder obter a correspondente autorización.

Terminación:acordo do órgano competente concedendo ou denegando a autorización solicitada.

Formularios

Tramitación electrónica

Prazo de resolución

Día/s natural/é

Órgano de resolución

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Recursos

Reposición:Prazo:Un mes.Con carácter potestativo, ante a oficina da que provén o acto administrativo a recorrer, facendo constar que contra este non se interpuxo reclamación económico-administrativa.

Reclamación Económico-administrativa:Prazo:Un mes dende o día seguinte ao da notificación do acto impugnado ou a aquel en que se poida entender resolto o procedemento ou o recurso de reposición previo.Dirixirase ao órgano administrativo que ditase o acto reclamable.

Información vinculada á tramitación electrónica

Sistema de identificación

DNI electrónico, Certificado electrónico, Clave PIN

Nivel de interactividade

Nivel 4:Tramitación electrónica