Saltar ao contido principal

Rexistros e censos: Solicitude de alta do número de rexistro e identificación de operadores económicos (EORI) ou de asociación EORI-NIF.

Datos Xerais

Denominación

Rexistros e censos: Solicitude de alta do número de rexistro e identificación de operadores económicos (EORI) ou de asociación EORI-NIF.

Tipo de procedemento

Tributaria

Materia

Aduanas

Obxecto

Procedemento aduaneiro de rexistro de operadores no censo de números de rexistro e identificación de operadores económicos ou de asociación dun número de identificación fiscal atribuído pola AEAT a un EORI asignado por outro Estado Membro.

Órgano responsable

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información xeral do procedemento

Forma de inicio

interesado

Solicitante: Cidadán - Empresa

Lugar de presentación

Telemática.

Documentación

A solicitude non está suxeita a un formato específico e non require achegar ningunha documentación adicional agás, se é o caso, xustificación do poder da representación.

Fases do procedemento/servizo

Inicio. Presentación da solicitude a través da Oficina virtual de Aduanas e II.EE. ou mediante escrito dirixido a calquera Dependencia de Aduanas e II.EE.

Tramitación. O Departamento de Aduanas e II.EE. procederá a conceder o rexistro/asociación solicitada tras comprobar o sistema centralizado xestionado pola Comisión Europea e verificar que o operador non fose rexistrade previamente.

Terminación. Concesión ou denegación do rexistro/asociación solicitada.

Formularios

Tramitación electrónica

Prazo de resolución

Segundo normativa aplicable

Órgano de resolución

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Recursos

Reposición: Prazo: Un mes. Con carácter potestativo, ante a oficina de que provén o acto administrativo a recorrer, facendo constar que contra o mesmo non se interpuxo reclamación económico-administrativa.

Reclamación Económico-administrativa: Prazo: Un mes desde o día seguinte ao da notificación do acto impugnado ou a aquel en que se poida entender resolto o procedemento ou o recurso de reposición previo. Dirixirase ao órgano administrativo que ditase o acto reclamable.

Información vinculada á tramitación electrónica

Sistema de identificación

DNI electrónico, Certificado electrónico, Clave PIN

Nivel de interactividade

Nivel 4: Tramitación electrónica

Normativa

Normativa básica