Saltar ao contido principal

Autorización: Estatuto de Expedidor autorizado para establecer a proba do estatuto aduaneiro de mercadorías da Unión

Datos Xerais

Denominación

Autorización: Estatuto de Expedidor autorizado para establecer a proba do estatuto aduaneiro de mercadorías da Unión

Tipo de procedemento

Tributaria

Materia

Aduanas

Obxecto

Procedemento aduaneiro de concesión de autorización a operadores para emitir proba do estatuto das mercadorías como pertencentes á Unión Europea.

Órgano responsable

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información xeral do procedemento

Forma de inicio

interesado

Solicitante: Empresa

Lugar de presentación

Telemática.

Fases do procedemento/servizo

Inicio: Presentación da solicitude.

Tramitación: Verificación dos requisitos esixidos para poder obter a correspondente autorización.

Terminación: Acordo do órgano competente concedendo ou denegando a autorización solicitada.

Formularios

Tramitación electrónica

Prazo de resolución

Segundo normativa aplicable

Órgano de resolución

Axencia Estatal de Administración Triburaria

Recursos

Reclamación Económico-administrativa: Prazo: Un mes desde o día seguinte ao da notificación do acto impugnado ou a aquel en que se poida entender resolto o recurso de reposición previo. Dirixirase ao órgano administrativo que ditase o acto reclamable.

Reposición: Prazo: Un mes. Con carácter potestativo, ante a oficina de que provén o acto administrativo a recorrer, facendo constar que contra o mesmo non se interpuxo reclamación económico-administrativa

Información vinculada á tramitación electrónica

Sistema de identificación

DNI electrónico, Certificado electrónico, Clave PIN

Nivel de interactividade

Nivel 4: Tramitación electrónica