Saltar ao contido principal

Rexistros e censos: Rexistro de traballadores fronteirizos na Administración de Aduanas e Impostos Especiais da Liña da Concepción.

Datos Xerais

Denominación

Rexistros e censos: Rexistro de traballadores fronteirizos na Administración de Aduanas e Impostos Especiais da Liña da Concepción.

Tipo de procedemento

Rexistros e censos

Materia

Aduanas

Obxecto

Rexistro de traballadores fronteirizos na Administración de Aduanas e Impostos Especiais da Liña da Concepción.

Órgano responsable

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información xeral do procedemento

Forma de inicio

interesado

Solicitante: Cidadán

Lugar de presentación

Telemática.

Fases do procedemento/servizo

Inicio: solicitude de inscrición por parte do interesado:

Tramitación: comprobación da documentación achegada

Terminación: resolución da AEAT acordando ou denegando a inscrición solicitada e emitindo, se é o caso, a tarxeta identificativa correspondente.

Formularios

Tramitación electrónica

Prazo de resolución

3 Mes/é

Órgano de resolución

Titular da Administración de Aduanas e Impostos Especiais da Liña da Concepción.

Recursos

Reclamación Económico-administrativa: Prazo: Un mes desde o día seguinte ao da notificación do acto impugnado ou a aquel en que se poida entender resolto o procedemento ou o recurso de reposición previo. Dirixirase ao órgano administrativo que ditase o acto reclamable.

Reposición: Prazo: Un mes. Con carácter potestativo, ante a oficina de que provén o acto administrativo a recorrer, facendo constar que contra o mesmo non se interpuxo reclamación económico-administrativa.

Información vinculada á tramitación electrónica

Sistema de identificación

Non require autenticación, Clave PIN

Nivel de interactividade

Nivel 4: Tramitación electrónica

Normativa

Normativa básica