Saltar ao contido principal

Tránsito: Procedementos simplificados propios dos transportes por vía aérea (nivel I).

Datos Xerais

Denominación

Tránsito: Procedementos simplificados propios dos transportes por vía aérea (nivel I).

Tipo de procedemento

Autorizacións, licenzas, concesións e homologacións

Materia

Aduanas

Obxecto

Procedemento de autorización da simplificación de tránsito consistente no uso do manifesto aéreo.

Órgano responsable

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información xeral do procedemento

Forma de inicio

interesado

Solicitante: Empresa

Lugar de presentación

Telemática.

Fases do procedemento/servizo

Inicio: presentación da solicitude.

Tramitación: verificación dos requisitos esixidos para poder obter a correspondente autorización.

Terminación: acordo do órgano competente concedendo ou denegando a autorización solicitada.

Formularios

Tramitación electrónica

Prazo de resolución

Segundo normativa aplicable

Órgano de resolución

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Recursos

Reclamación Económico-administrativa: Prazo: Un mes desde o día seguinte ao da notificación do acto impugnado ou a aquel en que se poida entender resolto o recurso de reposición previo. Dirixirase ao órgano administrativo que ditase o acto reclamable.

Reposición: Prazo: Un mes. Con carácter potestativo, ante a oficina de que provén o acto administrativo a recorrer, facendo constar que contra o mesmo non se interpuxo reclamación económico-administrativa.

Información vinculada á tramitación electrónica

Sistema de identificación

DNI electrónico, Certificado electrónico, Clave PIN

Nivel de interactividade

Nivel 4: Tramitación electrónica