Saltar ao contido principal

Formalidades relativas á chegada e saída de mercadorías:Almacén de depósito temporal.

Datos Xerais

Denominación

Formalidades relativas á chegada e saída de mercadorías:Almacén de depósito temporal.

Tipo de procedemento

Autorizacións, licenzas, concesións e homologacións

Materia

Alfándegas

Obxecto

Procedemento de autorización dos almacéns de depósito temporal (ADT).

Órgano responsable

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información xeral do procedemento

Forma de inicio

interesado

Solicitante:Empresa

Lugar de presentación

Telemática.

Fases do procedemento/servizo

Inicio:presentación da solicitude

Tramitación:verificación dos requisitos esixidos para poder obter a correspondente autorización

Terminación:acordo do órgano competente concedendo ou denegando a autorización solicitada.

Formularios

Tramitación electrónica

Prazo de resolución

Segundo normativa aplicable

Órgano de resolución

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Recursos

Reclamación Económico-administrativa:Prazo:Un mes dende o día seguinte ao da notificación do acto impugnado ou a aquel en que se poida entender resolto o recurso de reposición previo.Dirixirase ao órgano administrativo que ditase o acto reclamable.

Información vinculada á tramitación electrónica

Sistema de identificación

DNI electrónico, Certificado electrónico, Clave PIN

Nivel de interactividade

Nivel 4:Tramitación electrónica