Saltar ao contido principal

Réximes especiais: Autorización da utilización da importación temporal, o destino final, o perfeccionamento activo ou o perfeccionamento pasivo en situacións en que aplíquese o art. 163 do Regulamento delegado

Datos Xerais

Denominación

Réximes especiais: Autorización da utilización da importación temporal, o destino final, o perfeccionamento activo ou o perfeccionamento pasivo en situacións en que aplíquese o art. 163 do Regulamento delegado

Tipo de procedemento

Aduaneiro

Materia

Aduanas

Obxecto

Solicitude de autorización para acollerse a determinados réximes especiais aduaneiros en caso de aplicación do artigo 163 do Regulamento delegado (UE) 2016/341 da Comisión, do 17 de decembro de 2015.

Órgano responsable

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información xeral do procedemento

Forma de inicio

interesado

Solicitante: Empresa

Lugar de presentación

Telemática.

Documentación

documentación esixida pola normativa

Fases do procedemento/servizo

Inicio. presentación da solicitude.

tramitación: verificación dos requisitos esixidos para poder obter a correspondente autorización.

Terminación: acordo do órgano competente concedendo ou denegando a autorización solicitada.

Formularios

Tramitación electrónica

Prazo de resolución

Segundo normativa aplicable

Órgano de resolución

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Recursos

Reposición. Prazo: Un mes. Con carácter potestativo, ante a oficina de que provén o acto administrativo a recorrer, facendo constar que contra o mesmo non se interpuxo reclamación económico-administrativa

Reclamación Económico-administrativa. Prazo: Un mes desde o día seguinte ao da notificación do acto impugnado ou a aquel en que se poida entender resolto o recurso de reposición previo. Dirixirase ao órgano administrativo que ditase o acto reclamable.

Información vinculada á tramitación electrónica

Sistema de identificación

DNI electrónico, Certificado electrónico, Clave PIN

Nivel de interactividade

Nivel 4: Tramitación electrónica