Saltar ao contido principal

Rexistros e censos: Rexistro de exportadores rexistrados (REX)

Datos Xerais

Denominación

Rexistros e censos: Rexistro de exportadores rexistrados (REX)

Tipo de procedemento

Aduaneiro

Materia

Aduanas

Obxecto

Procedemento aduaneiro de rexistro de operadores no Rexistro de exportadores.

Órgano responsable

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información xeral do procedemento

Forma de inicio

interesado

Solicitante: Cidadán - Empresa

Lugar de presentación

Telemática.

Fases do procedemento/servizo

Inicio: presentación da solicitude a través da oficina virtual de Aduanas e II. EE

Tramitación: verificación polo órgano competente dos requisitos establecidos para efectuar o rexistro.

Terminación: concesión ou denegación da inscrición no Rexistro de exportadores (REX).

Formularios

Tramitación electrónica

Prazo de resolución

120 Día/s natural/é

Órgano de resolución

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Recursos

Reposición. Prazo: Un mes. Con carácter potestativo, ante a oficina de que provén o acto administrativo a recorrer, facendo constar que contra o mesmo non se interpuxo reclamación económico-administrativa.

Reclamación económico-administrativa. Prazo: Un mes desde o día seguinte ao da notificación do acto impugnado ou a aquel en que se poida entender desestimado o procedemento ou o recurso de reposición previo. Dirixirase ao órgano administrativo que ditase o acto recorrido.

Información vinculada á tramitación electrónica

Sistema de identificación

DNI electrónico, Certificado electrónico, Clave PIN

Nivel de interactividade

Nivel 4: Tramitación electrónica