Saltar ao contido principal

Formalidades aduaneiras: Autorización de autoavaliación

Datos Xerais

Denominación

Formalidades aduaneiras: Autorización de autoavaliación

Tipo de procedemento

Aduaneiro

Materia

Aduanas

Obxecto

Procedemento de autorización da facilidade prevista no artigo 185 do Código Aduaneiro, pola que as autoridades aduaneiras poderán autorizar un operador económico a efectuar determinadas formalidades aduaneiras.

Órgano responsable

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información xeral do procedemento

Forma de inicio

interesado

Solicitante: Empresa

Lugar de presentación

Telemática.

Fases do procedemento/servizo

Inicio: presentación da solicitude

Tramitación: Verificación dos requisitos esixidos para poder obter a correspondente autorización

terminación: Acordo do órgano competente concedendo ou denegando a autorización solicitada.

Formularios

Tramitación electrónica

Prazo de resolución

Segundo normativa aplicable

Órgano de resolución

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Recursos

Reposición. Prazo: Un mes. Con carácter potestativo, ante a oficina de que provén o acto administrativo a recorrer, facendo constar que contra o mesmo non se interpuxo reclamación económico-administrativa

Reclamación Económico-administrativa. Prazo: Un mes desde o día seguinte ao da notificación do acto impugnado ou a aquel en que se poida entender resolto o recurso de reposición previo. Dirixirase ao órgano administrativo que ditase o acto reclamable.

Información vinculada á tramitación electrónica

Sistema de identificación

DNI electrónico, Certificado electrónico, Clave PIN

Nivel de interactividade

Nivel 4: Tramitación electrónica