Saltar ao contido principal

Réximes especiais: Autorización de transferencia de dereitos e obrigas en destino final (TORO)

Datos Xerais

Denominación

Réximes especiais: Autorización de transferencia de dereitos e obrigas en destino final (TORO)

Tipo de procedemento

Aduaneiro

Materia

Aduanas

Obxecto

Autorización. Procedemento de autorización de para a cesión de mercadorías de destino final.

Órgano responsable

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información xeral do procedemento

Forma de inicio

interesado

Solicitante: Empresa

Lugar de presentación

Telemático.

Oficinas da Axencia Tributaria

Documentación

Documentación esixida pola normativa.

Fases do procedemento/servizo

Presentación da solicitude polo interesado.

Verificación dos requisitos esixidos para poder obter a correspondente autorización.

Acordo do órgano competente concedendo ou denegando a autorización solicitada.

Formularios

Tramitación electrónica

Prazo de resolución

Segundo normativa aplicable

Órgano de resolución

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Recursos

Reposición. Prazo: Un mes. Con carácter potestativo, ante a oficina de que provén o acto administrativo a recorrer, facendo constar que contra o mesmo non se interpuxo reclamación económico-administrativa

Reclamación Económico-administrativa. Prazo: Un mes desde o día seguinte ao da notificación do acto impugnado ou a aquel en que se poida entender resolto o recurso de reposición previo. Dirixirase ao órgano administrativo que ditase o acto reclamable.

Información vinculada á tramitación electrónica

Sistema de identificación

DNI electrónico, Certificado electrónico, Clave PIN

Nivel de interactividade

Nivel 4: Tramitación electrónica

Normativa

Normativa básica