Saltar ao contido principal

Formalidades aduaneiras: Autorización acordos especiais en envíos de valor inferior a 150 euros

Datos Xerais

Denominación

Formalidades aduaneiras: Autorización acordos especiais en envíos de valor inferior a 150 euros

Tipo de procedemento

Aduaneiro

Materia

Aduanas

Obxecto

Autorización aos presentadores que queiran acollerse ao sistema de ingreso do IVE de importación, en envíos inferiores a 150 euros, mediante acordos especiais.

Órgano responsable

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información xeral do procedemento

Forma de inicio

interesado

Solicitante: Empresa

Lugar de presentación

Telemática.

Documentación

Documentación en poder do contribuínte.

Fases do procedemento/servizo

Inicio: presentación de solicitude mediante formulario electrónico

Tramitación: o Departamento de Aduanas comprobará que se cumpren os requisitos necesarios.

Finalización: autorizarase ou non, segundo proceda.

Formularios

Tramitación electrónica

Prazo de resolución

6 Mes/é

Órgano de resolución

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Recursos

Reposición: no prazo dun mes e con carácter potestativo, ante a oficina de que provén o acto administrativo a recorrer, facendo constar que contra o mesmo non se interpuxo reclamación económico-administrativa.

Reclamación Económico-administrativa: no prazo dun mes desde o día seguinte ao da notificación do acto impugnado ou a aquel en que se poida entender desestimado o procedemento ou o recurso de reposición previo. Dirixirase ao órgano administrativo que ditase o acto reclamable.

Información vinculada á tramitación electrónica

Sistema de identificación

DNI electrónico, Certificado electrónico, Clave PIN

Nivel de interactividade

Nivel 4: Tramitación electrónica

Normativa

Normativa básica