Saltar ao contido principal

Formalidades aduaneiras: Autorización de exportación temporal de envases retornables

Datos Xerais

Denominación

Formalidades aduaneiras: Autorización de exportación temporal de envases retornables

Tipo de procedemento

Aduaneiro

Materia

Aduanas

Obxecto

Autorización para a exportación temporal de envases e embalaxes que van ser reimportados como mercadoría de retorno.

Órgano responsable

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información xeral do procedemento

Forma de inicio

interesado

Solicitante: Cidadán - Empresa

Lugar de presentación

Por Internet, na Sede electrónica da Axencia Tributaria.

Fases do procedemento/servizo

Inicio: presentación de solicitude mediante formulario electrónico.

Tramitación: comprobación de que se dan os requisitos necesarios.

Terminación: decisión final sobre a solicitude de autorización.

Formularios

Tramitación electrónica

Prazo de resolución

6 Mes/é

Órgano de resolución

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Recursos

Reposición: no prazo dun mes. Con carácter potestativo, ante a oficina de que provén o acto administrativo a recorrer, facendo constar que contra o mesmo non se interpuxo reclamación económico-administrativa.

Reclamación Económico-administrativa: no prazo dun mes desde o día seguinte ao da notificación do acto impugnado ou a aquel en que se poida entender resolto o recurso de reposición previo. Dirixirase ao órgano administrativo que ditase o acto reclamable.

Información vinculada á tramitación electrónica

Sistema de identificación

DNI electrónico, Certificado electrónico, Usuario e contrasinal

Nivel de interactividade

Nivel 4: Tramitación electrónica

Normativa

Normativa básica

Artículo 203 del Reglamento (UE) nº 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de octubre de 2013,

por el que se establece el código aduanero de la Unión (DOUE, 10-octubre-2013)