Saltar ao contido principal

Tránsito: Emprego de declaración en aduana con menos requisitos de datos

Datos Xerais

Denominación

Tránsito: Emprego de declaración en aduana con menos requisitos de datos

Tipo de procedemento

Aduaneiro

Materia

Aduanas

Obxecto

Creación do formulario web na aplicación xestora de decisións aduaneiras.

Órgano responsable

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información xeral do procedemento

Forma de inicio

interesado

Solicitante: Empresa

Lugar de presentación

Telemática

Documentación

Formulario electrónico de solicitude

Fases do procedemento/servizo

Inicio: presentación da solicitude

Tramitación: verificación dos requisitos esixidos para poder obter a correspondente autorización

Terminación: acordo do órgano competente concedendo ou denegando a autorización solicitada

Formularios

Tramitación electrónica

Prazo de resolución

Segundo normativa aplicable

Órgano de resolución

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Recursos

Reclamación Económico-administrativa: Prazo: Un mes desde o día seguinte ao da notificación do acto impugnado ou a aquel en que se poida entender resolto o recurso de reposición previo. Dirixirase ao órgano administrativo que ditase o acto reclamable.

Reposición: Prazo: Un mes. Con carácter potestativo, ante a oficina de que provén o acto administrativo a recorrer, facendo constar que contra o mesmo non se interpuxo reclamación económico-administrativa.

Información vinculada á tramitación electrónica

Sistema de identificación

DNI electrónico, Certificado electrónico, Clave PIN

Nivel de interactividade

Nivel 4: Tramitación electrónica

Normativa

Normativa básica

Código Aduanero y disposiciones de aplicación del Código Aduanero, ,

Normativa de tramitación

Código Aduanero y disposiciones de aplicación del Código Aduanero,

Normativa que aprueba la inclusión del procedimiento o servicio en el registro

Resolución de 28 de diciembre de 2009, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria,

por la que se crea la sede electrónica y se regulan los registros electrónicos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (BOE 29-diciembre-2009)