Saltar ao contido principal

II. EE Libro contabilidade de existencias.

Datos Xerais

Denominación

II. EE Libro contabilidade de existencias.

Tipo de procedemento

Tributaria

Materia

Impostos

Obxecto

Cumprimento de requisitos formais para a contabilidade de movementos de produtos nos establecementos de Impostos Especiais.

Órgano responsable

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información xeral do procedemento

Forma de inicio

interesado

Solicitante: Cidadán - Empresa

Lugar de presentación

Telemática

Oficinas da AEAT

Documentación

Libros de Contabilidade de Existencias de movementos de produtos, materias primas e marcas fiscais

Fases do procedemento/servizo

Inicio: presentación manual ou telemática.

Terminación: admisión, modificación ou anulación.

Formularios

Tramitación electrónica

Prazo de resolución

Non ten

Órgano de resolución

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información vinculada á tramitación electrónica

Sistema de identificación

DNI electrónico, Certificado electrónico, Clave PIN

Nivel de interactividade

Nivel 4: Tramitación electrónica

Normativa

Normativa básica

  • Lei 38/1992, do 28 de decembro,

    de Impostos Especiais ((BOE 29-diciembre-1992)

  • Real decreto 1165/1995, do 7 de xullo,

    polo que se aproba o Regulamento dos Impostos Especiais. Artigo 50.3. (BOE 28-julio-1995)

  • Orde EHA/3482/2007, do 20 de novembro,

    pola que se aproban determinados modelos, refúndense e actualizan diversas normas de xestión en relación cos Impostos Especiais de Fabricación e co Imposto sobre as Vendas Polo miúdo de Determinados Hidrocarburos e modifícase a Orde EHSA/1308/2005, do 11 de maio, pola que se aproba o Modelo 380 de Declaración-liquidación do Imposto sobre Valor Engadido en operacións asimiladas ás importacións, determínanse o lugar, forma e prazo de presentación, así como as condicións xerais e o procedemento para a súa presentación por medios telemáticos. (BOE 1-diciembre-2007)