Saltar ao contido principal

Modelo 544. II. EE Pagamentos efectuados mediante cheque ou tarxetas de gasóleo bonificado.

Datos Xerais

Denominación

Modelo 544. II. EE Pagamentos efectuados mediante cheque ou tarxetas de gasóleo bonificado.

Tipo de procedemento

Tributaria

Materia

Impostos

Obxecto

Modelo 544. Impostos Especiais (II. EE.): cumprimento de requisitos formais para a presentación da relación de pagamentos efectuados mediante a utilización de cheques ou tarxetas-gasóleo bonificado

Órgano responsable

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información xeral do procedemento

Forma de inicio

interesado

Solicitante: Cidadán - Empresa

Lugar de presentación

Telemática

Documentación

Relación de pagamentos efectuados mediante a utilización de cheques ou tarxetas-gasóleo bonificado. (Modelo 544)

Fases do procedemento/servizo

Inicio: presentación telemática (Modelo 544).

Tramitación: - Emenda. - Non emenda: Arquivo.

Formularios

Tramitación electrónica

Prazo de resolución

Non ten

Órgano de resolución

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Recursos

Non procede a interposición de recursos

Información vinculada á tramitación electrónica

Sistema de identificación

DNI electrónico, Certificado electrónico, Clave PIN

Nivel de interactividade

Nivel 4: Tramitación electrónica

Normativa

Normativa básica

  • Orde EHA/3482/2007, do 20 de novembro,

    pola que se aproban determinados modelos, refúndense e actualizan diversas normas de xestión en relación cos Impostos Especiais de Fabricación e co Imposto sobre as Vendas Polo miúdo de Determinados Hidrocarburos e modifícase a Orde EHSA/1308/2005, do 11 de maio, pola que se aproba o Modelo 380 de Declaración-liquidación do Imposto sobre Valor Engadido en operacións asimiladas ás importacións, determínanse o lugar, forma e prazo de presentación, así como as condicións xerais e o procedemento para a súa presentación por medios telemáticos. Artigo 12. (BOE 1-diciembre-2007)

  • Resolución do 16 de setembro de 2004, do Departamento de Aduanas e Impostos Especiais da Axencia Estatal da Administración Tributaria,

    pola que se establecen as normas de formalización dos documentos de acompañamento que amparan a circulación de produtos obxecto dos impostos especiais de fabricación, o sistema para a transmisión electrónica de determinados documentos e declaracións utilizadas na xestión de impostos especiais e apróbase o modelo 511. (BOE 11-octubre-2004))