Saltar ao contido principal

Modelo 506. II. EE Solicitude de devolución por introdución en depósito fiscal.

Datos Xerais

Denominación

Modelo 506. II. EE Solicitude de devolución por introdución en depósito fiscal.

Tipo de procedemento

Tributaria

Materia

Impostos

Obxecto

Solicitude de devolución dos Impostos Especiais (II. EE.) reportados en España e correspondentes a produtos que, sendo introducidos nun depósito fiscal (DF) situado no ámbito territorial interno para a súa remisión a outro estado membro (EM) da Unión Europea, fosen recepcionados no EM de destino.

Órgano responsable

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información xeral do procedemento

Forma de inicio

interesado

Solicitante: Cidadán - Empresa

Lugar de presentación

Telemática

Documentación

Solicitude de devolución por introdución en Depósito Fiscal. (Modelo 506)

Fases do procedemento/servizo

Inicio: Presentación telemática (Modelo 506).

Tramitación: Pola Oficina Xestora de II. EE

Terminación: Resolución do expediente pola Oficina Xestora de II. EE

Formularios

Tramitación electrónica

Prazo de resolución

6 Mes/é

Órgano de resolución

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Recursos

Reposición: Prazo: Un mes. Con carácter potestativo, ante a oficina de que provén o acto administrativo a recorrer, facendo constar que contra o mesmo non se interpuxo reclamación económico-administrativa.

Reclamación Económico-administrativa: Prazo: Un mes desde o día seguinte ao da notificación do acto impugnado ou a aquel en que se poida entender resolto o procedemento ou o recurso de reposición previo. Dirixirase ao órgano administrativo que ditase o acto reclamable.

Información vinculada á tramitación electrónica

Sistema de identificación

DNI electrónico, Certificado electrónico, Clave PIN

Nivel de interactividade

Nivel 4: Tramitación electrónica

Normativa

Normativa básica

Orden EHA/3482/2007, de 20 noviembre. Aprueba determinados modelos,

se refunden y actualizan diversas normas de gestión en relación con los Impuestos Especiales de Fabricación y con el Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos y se modifica la Orden EHA/1308/2005, de 11-5-2005 por la que se aprueba el modelo 380 de declaración-liquidación del Impuesto sobre el Valor Añadido en operaciones asimiladas a las importaciones, se determinan el lugar, forma y plazo de presentación, así como las condiciones generales y el procedimiento para su presentación por medios telemáticos. Anexo XXIII. (BOE 1-diciembre-2007)