Saltar ao contido principal

Modelo 506.II.EE. Solicitude de devolución por introdución en depósito fiscal.

Datos Xerais

Denominación

Modelo 506.II.EE. Solicitude de devolución por introdución en depósito fiscal.

Tipo de procedemento

Tributaria

Materia

Impostos

Obxecto

Solicitude de devolución dos Impostos Especiais (II.EE.)devindicados en España e correspondentes a produtos que, despois de ser introducidos nun depósito fiscal (DF) situado no ámbito territorial interno para a súa remisión a outro estado membro (EM) da Unión Europea, fosen recepcionados no EM de destino.

Órgano responsable

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información xeral do procedemento

Forma de inicio

interesado

Solicitante:Cidadán - Empresa

Lugar de presentación

Telemática

Documentación

Solicitude de devolución por introdución en Depósito Fiscal.(Modelo 506)

Fases do procedemento/servizo

Inicio:Presentación telemática (Modelo 506).

Tramitación:Pola Oficina Xestora de II.EE.

Terminación:Resolución do expediente pola Oficina Xestora de II.EE.

Formularios

Tramitación electrónica

Prazo de resolución

6 Mes/é

Órgano de resolución

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Recursos

Reposición:Prazo:Un mes.Con carácter potestativo, ante a oficina da que provén o acto administrativo a recorrer, facendo constar que contra este non se interpuxo reclamación económico-administrativa.

Reclamación Económico-administrativa:Prazo:Un mes dende o día seguinte ao da notificación do acto impugnado ou a aquel en que se poida entender resolto o procedemento ou o recurso de reposición previo.Dirixirase ao órgano administrativo que ditase o acto reclamable.

Información vinculada á tramitación electrónica

Sistema de identificación

DNI electrónico, Certificado electrónico, Clave PIN

Nivel de interactividade

Nivel 4:Tramitación electrónica

Normativa

Normativa Básica

Orde EHA/3482/2007, de 20 novembro.Aproba determinados modelos,

refúndense e actualizan diversas normas de xestión en relación cos Impostos Especiais de Fabricación e co Imposto sobre as Vendas Minoristas de Determinados Hidrocarburos e modifícase a Orde EHA/1308/2005, de 11-5-2005 pola que se aproba o modelo 380 de declaración-liquidación do Imposto sobre o Valor Engadido en operacións asimiladas ás importacións, determínanse o lugar, forma e prazo de presentación, así como as condicións xerais e o procedemento para a súa presentación por medios telemáticos.Anexo XXIII.(BOE 1-decembro-2007)