Saltar ao contido principal

Modelo 507. II. EE Solicitude de devolución no sistema de envíos garantidos.

Datos Xerais

Denominación

Modelo 507. II. EE Solicitude de devolución no sistema de envíos garantidos.

Tipo de procedemento

Tributaria

Materia

Impostos

Obxecto

Solicitude de devolución dos Impostos Especiais (II. EE.) reportados en España e correspondentes a produtos que sexan entregados por un empresario a receptores autorizados establecidos noutro estado membro (EM) da Unión Europea, condicionada ao pagamento dos II. EE no EM de destino

Órgano responsable

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información xeral do procedemento

Forma de inicio

interesado

Solicitante: Cidadán - Empresa

Lugar de presentación

Telemática

Documentación

Solicitude de devolución no sistema de envíos garantidos. (Modelo 507)

Fases do procedemento/servizo

Inicio: Presentación telemática (Modelo 507)

Tramitación: Pola Oficina Xestora de II. EE

Terminación: Resolución pola Oficina Xestora de II. EE

Formularios

Tramitación electrónica

Prazo de resolución

6 Mes/é

Órgano de resolución

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Recursos

Reposición: Prazo: Un mes. Con carácter potestativo, ante a oficina de que provén o acto administrativo a recorrer, facendo constar que contra o mesmo non se interpuxo reclamación económico-administrativa.

Reclamación Económico-administrativa: Prazo: Un mes desde o día seguinte ao da notificación do acto impugnado ou a aquel en que se poida entender resolto o procedemento ou o recurso de reposición previo. Dirixirase ao órgano administrativo que ditase o acto reclamable.

Información vinculada á tramitación electrónica

Sistema de identificación

DNI electrónico, Certificado electrónico, Clave PIN

Nivel de interactividade

Nivel 4: Tramitación electrónica

Normativa

Normativa básica

  • Orde HFP/626/2023, do 14 de xuño,

    pola que se aproban as normas de desenvolvemento en relación aos movementos de envíos garantidos, os modelos 504 "Solicitude de autorización de expedición ou recepción de produtos obxecto dos impostos especiais de fabricación con destino a ou procedentes do resto da Unión Europea ", 505 "Autorización de expedición ou recepción de produtos obxecto dos impostos especiais de fabricación con destino a ou procedentes do resto da Unión Europea ", 507 "Solicitude de devolución no sistema de envíos garantidos", determínase a forma e procedemento para a súa presentación, e regúlase a inscrición no rexistro territorial (BOE 17-junio-2023).

  • Artigo 10 da Lei 38/1992, do 28 de decembro,

    de Impostos Especiais BOE 29-diciembre-1992).

Normativa de tramitación

Orde EHA/3482/2007, do 20 de novembro,

pola que se aproban determinados modelos, refúndense e actualizan diversas normas de xestión en relación cos Impostos Especiais de Fabricación e co Imposto sobre as Vendas Polo miúdo de Determinados Hidrocarburos e modifícase a Orde EHA/1308/2005, do 11 de maio, pola que se aproba o modelo 380 de declaración-liquidación do Imposto sobre o Valor Engadido en operacións asimiladas ás importacións, determínanse o lugar, forma e prazo de presentación, así como as condicións xerais e o procedemento para a súa presentación por medios telemáticos (BOE 01-diciembre-2007)

Normativa que aproba a inclusión do procedemento ou servizo no rexistro

Resolución do 28 de decembro de 2009, da Presidencia da Axencia Estatal de Administración Tributaria,

pola que se crea a sede electrónica e regúlanse os rexistros electrónicos da Axencia Estatal de Administración Tributaria (BOE 29-12-2009)