Saltar ao contido principal

Modelo 507.II. EE. Solicitude de devolución no sistema de envíos garantidos.

Datos Xerais

Denominación

Modelo 507.II. EE. Solicitude de devolución no sistema de envíos garantidos.

Tipo de procedemento

Tributaria

Materia

Impostos

Obxecto

Solicitude de devolución dos Impostos Especiais (II. EE.)devindicados en España e correspondentes a produtos que sexan entregados por un empresario a receptores autorizados establecidos noutro estado membro (EM) da Unión Europea, condicionada ao pagamento dos II. EE. no EM de destino

Órgano responsable

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información xeral do procedemento

Forma de inicio

interesado

Solicitante:Cidadán - Empresa

Lugar de presentación

Telemática

Documentación

Solicitude de devolución no sistema de envíos garantidos.(Modelo 507)

Fases do procedemento/servizo

Inicio:Presentación telemática (Modelo 507)

Tramitación:Pola Oficina Xestora de II. EE.

Terminación:Resolución pola Oficina Xestora de II. EE.

Formularios

Tramitación electrónica

Prazo de resolución

6 Mes/é

Órgano de resolución

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Recursos

Reclamación Económico-administrativa:Prazo:Un mes dende o día seguinte ao da notificación do acto impugnado ou a aquel en que se poida entender resolto o procedemento ou o recurso de reposición previo.Dirixirase ao órgano administrativo que ditase o acto reclamable.

Reposición:Prazo:Un mes.Con carácter potestativo, ante a oficina da que provén o acto administrativo a recorrer, facendo constar que contra este non se interpuxo reclamación económico-administrativa.

Información vinculada á tramitación electrónica

Sistema de identificación

DNI electrónico, Certificado electrónico, Clave PIN

Nivel de interactividade

Nivel 4:Tramitación electrónica

Normativa

Normativa Básica

ORDE EHA/3482/2007, do 20 de novembro,

pola que se aproban determinados modelos, se refunden e actualizan diversas normas de xestión en relación cos Impostos Especiais de Fabricación e co Imposto sobre as Vendas Minoristas de Determinados Hidrocarburos e modifícase a Orde EHA/1308/2005, do 11 de maio, pola que se aproba o modelo 380 de declaración-liquidación do Imposto sobre o Valor Engadido en operacións asimiladas ás importacións, determínanse o lugar, forma e prazo de presentación, así como as condicións xerais e o procedemento para a súa presentación por medios telemáticos.(BOE 1-decembro-2007)