Saltar ao contido principal

Modelo 508. II. EE Solicitude de devolución polo sistema de vendas a distancia.

Datos Xerais

Denominación

Modelo 508. II. EE Solicitude de devolución polo sistema de vendas a distancia.

Tipo de procedemento

Tributaria

Materia

Impostos

Obxecto

Solicitude de devolución dos impostos especiais (II. EE.) reportados en España e correspondentes a produtos que sexan enviados ou transportados, directa ou indirectamente, por un empresario ou pola súa conta, con destino a persoas domiciliadas noutro estado membro da Unión Europea, no ámbito do sistema de circulación intracomunitaria de vendas a distancia, condicionada ao pagamento dos II. EE no estado membro de destino.

Órgano responsable

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información xeral do procedemento

Forma de inicio

interesado

Solicitante: Cidadán - Empresa

Lugar de presentación

Telemática

Documentación

Solicitude de devolución polo sistema de vendas a distancia (Modelo 508)

Fases do procedemento/servizo

Inicio: Presentación telemática. (Modelo 508).

Tramitación: Pola Oficina Xestora de II. EE

Terminación: Resolución pola Oficina Xestora de II. EE

Formularios

Tramitación electrónica

Prazo de resolución

6 Mes/é

Órgano de resolución

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Recursos

Reposición: Prazo: Un mes. Con carácter potestativo, ante a oficina de que provén o acto administrativo a recorrer, facendo constar que contra o mesmo non se interpuxo reclamación económico-administrativa.

Reclamación Económico-administrativa: Prazo: Un mes desde o día seguinte ao da notificación do acto impugnado ou a aquel en que se poida entender resolto o procedemento ou o recurso de reposición previo. Dirixirase ao órgano administrativo que ditase o acto reclamable.

Información vinculada á tramitación electrónica

Sistema de identificación

DNI electrónico, Certificado electrónico, Clave PIN

Nivel de interactividade

Nivel 4: Tramitación electrónica

Normativa

Normativa básica

Orde EHA/3482/2007, do 20 de novembro,

pola que se aproban determinados modelos, refúndense e actualizan diversas normas de xestión en relación cos Impostos Especiais de Fabricación e co Imposto sobre as Vendas Polo miúdo de Determinados Hidrocarburos e modifícase a Orde EHSA/1308/2005, do 11 de maio, pola que se aproba o Modelo 380 de Declaración-liquidación do Imposto sobre Valor Engadido en operacións asimiladas ás importacións, determínanse o lugar, forma e prazo de presentación, así como as condicións xerais e o procedemento para a súa presentación por medios telemáticos. Artigo 4. (BOE 1-diciembre-2007)