Saltar ao contido principal

Modelo 545. II. EE Subministracións de carburantes para relacións internacionais con devolución do imposto sobre hidrocarburos.

Datos Xerais

Denominación

Modelo 545. II. EE Subministracións de carburantes para relacións internacionais con devolución do imposto sobre hidrocarburos.

Tipo de procedemento

Tributaria

Materia

Impostos

Obxecto

Devolución das cotas dos impostos especiais (II. EE.) sobre Hidrocarburos e sobre as Vendas Polo miúdo de Determinados Hidrocarburos dos carburantes fornecidos directamente aos vehículos dos beneficiarios, adquiridos mediante tarxetas de pagamento aprobado polo Departamento de Aduanas e II. EE..

Órgano responsable

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información xeral do procedemento

Forma de inicio

interesado

Solicitante: Cidadán - Empresa

Lugar de presentación

Telemática

Documentación

Subministracións de carburantes para Relacións Internacionais (Modelo 545)

Fases do procedemento/servizo

Inicio. Presentación telemática. (Modelo 545)

Tramitación. Polo Ministerio de Asuntos Exteriores e de Cooperación, Ministerio de Defensa e Departamento de Aduanas

Terminación. Resolución por Departamento de Aduanas e II. EE

Formularios

Tramitación electrónica

Prazo de resolución

6 Mes/é

Órgano de resolución

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Recursos

Reposición: Prazo: Un mes. Con carácter potestativo, ante a oficina de que provén o acto administrativo a recorrer, facendo constar que contra o mesmo non se interpuxo reclamación económico-administrativa.

Reclamación Económico-administrativa: Prazo: Un mes desde o día seguinte ao da notificación do acto impugnado ou a aquel en que se poida entender resolto o procedemento ou o recurso de reposición previo. Dirixirase ao órgano administrativo que ditase o acto reclamable.

Información vinculada á tramitación electrónica

Sistema de identificación

DNI electrónico, Certificado electrónico, Clave PIN

Nivel de interactividade

Nivel 4: Tramitación electrónica

Normativa

Normativa básica

Orden EHA/3482/2007, de 20 de noviembre,

por la que se aprueban determinados modelos, se refunden y actualizan diversas normas de gestión en relación con los Impuestos Especiales de Fabricación y con el Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos y se modifica la Orden EHSA/1308/2005, de 11 de mayo, por la que se aprueba el Modelo 380 de Declaración-liquidación del Impuesto sobre Valor Añadido en operaciones asimiladas a las importaciones, se determinan el lugar, forma y plazo de presentación, así como las condiciones generales y el procedimiento para su presentación por medios telemáticos. (BOE 1-diciembre-2007)