Saltar ao contido principal

II. EE Devolucións. Circulación intracomunitaria irregular.

Datos Xerais

Denominación

II. EE Devolucións. Circulación intracomunitaria irregular.

Tipo de procedemento

Tributaria

Materia

Impostos

Obxecto

Solicitude de devolución das cotas de Impostos Especiais previamente satisfeitas correspondentes a perdas en produtos en circulación intracomunitaria, cuxo resultado do expediente de irregularidade supón o ingreso das cotas noutro estado membro (EM).

Órgano responsable

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información xeral do procedemento

Forma de inicio

interesado

Solicitante: Cidadán - Empresa

Lugar de presentación

Telemática.

Oficinas da AEAT

Documentación

Solicitude de devolución por presentación de probas ante irregularidades en circulación intracomunitaria.

Fases do procedemento/servizo

Inicio. Presentación solicitude por vía telemática ou ante Oficina Xestora de II. EE

Tramitación. Por Oficina Xestora de II. EE

Terminación. Resolución por Oficina Xestora de II. EE

Formularios

Tramitación electrónica

Prazo de resolución

6 Mes/é

Órgano de resolución

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Recursos

Reposición: Prazo: Un mes. Con carácter potestativo, ante a oficina de que provén o acto administrativo a recorrer, facendo constar que contra o mesmo non se interpuxo reclamación económico-administrativa.

Reclamación Económico-administrativa: Prazo: Un mes desde o día seguinte ao da notificación do acto impugnado ou a aquel en que se poida entender resolto o procedemento ou o recurso de reposición previo. Dirixirase ao órgano administrativo que ditase o acto reclamable.

Información vinculada á tramitación electrónica

Sistema de identificación

DNI electrónico, Certificado electrónico, Clave PIN

Nivel de interactividade

Nivel 4: Tramitación electrónica

Normativa

Normativa básica