Saltar ao contido principal

II. EE. Autorización.Devolución a fábrica ou Depósito Fiscal de produtos ou destrución por inadecuación consumo humano.

Datos Xerais

Denominación

II. EE. Autorización.Devolución a fábrica ou Depósito Fiscal de produtos ou destrución por inadecuación consumo humano.

Tipo de procedemento

Tributaria

Materia

Impostos

Obxecto

Impostos Especiais.Devolución a fábrica ou depósito fiscal de bebidas alcohólicas que deixasen de ser adecuadas para o consumo humano.

Órgano responsable

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información xeral do procedemento

Forma de inicio

interesado

Solicitante:Cidadán - Empresa

Lugar de presentación

Telemática.

Oficinas da AEAT

Documentación

Solicitude do propietario á Oficina Xestora de IIEE correspondente ao lugar onde se encontren as bebidas.

Fases do procedemento/servizo

Inicio:presentación solicitude.

Tramitación:por Oficina Xestora de II. EE.

Resolución: por Oficina Xestora de II. EE. e devolución do imposto ao establecemento en que se introduciron as bebidas.

Formularios

Tramitación electrónica

Prazo de resolución

6 Mes/é

Órgano de resolución

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Recursos

Reposición:Prazo:Un mes.Con carácter potestativo, ante a oficina da que provén o acto administrativo a recorrer, facendo constar que contra este non se interpuxo reclamación económico-administrativa.

Reclamación Económico-administrativa:Prazo:Un mes dende o día seguinte ao da notificación do acto impugnado ou a aquel en que se poida entender resolto o procedemento ou o recurso de reposición previo.Dirixirase ao órgano administrativo que ditase o acto reclamable.

Información vinculada á tramitación electrónica

Sistema de identificación

DNI electrónico, Certificado electrónico, Clave PIN

Nivel de interactividade

Nivel 4:Tramitación electrónica

Normativa

Normativa Básica