Saltar ao contido principal

II. EE Devolucións. Por reciclado e destrución labores do tabaco.

Datos Xerais

Denominación

II. EE Devolucións. Por reciclado e destrución labores do tabaco.

Tipo de procedemento

Tributaria

Materia

Impostos

Obxecto

Devolución do Imposto Especial sobre os labores de tabaco por devolución dos labores a fábrica ou depósito fiscal para o seu reciclado ou destrución.

Órgano responsable

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información xeral do procedemento

Forma de inicio

interesado

Solicitante: Cidadán - Empresa

Lugar de presentación

Telemática.

Oficinas da AEAT

Documentación

Solicitude de devolución por reciclado ou destrución de labores do tabaco.

Fases do procedemento/servizo

Inicio: presentación solicitude ante Oficina Xestora de II. EE

Tramitación: por Oficina Xestora de II. EE

Terminación: Resolución por Oficina Xestora de II. EE

Formularios

Tramitación electrónica

Prazo de resolución

6 Mes/é

Órgano de resolución

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Recursos

Reposición: Prazo: Un mes. Con carácter potestativo, ante a oficina de que provén o acto administrativo a recorrer, facendo constar que contra o mesmo non se interpuxo reclamación económico-administrativa.

Reclamación Económico-administrativa: Prazo: Un mes desde o día seguinte ao da notificación do acto impugnado ou a aquel en que se poida entender resolto o procedemento ou o recurso de reposición previo. Dirixirase ao órgano administrativo que ditase o acto reclamable.

Información vinculada á tramitación electrónica

Sistema de identificación

DNI electrónico, Certificado electrónico, Clave PIN

Nivel de interactividade

Nivel 4: Tramitación electrónica

Normativa

Normativa básica