Saltar ao contido principal

II. EE Devolucións. Introdución de bebidas, por destiladores artesanais, en fábricas de bebidas derivadas.

Datos Xerais

Denominación

II. EE Devolucións. Introdución de bebidas, por destiladores artesanais, en fábricas de bebidas derivadas.

Tipo de procedemento

Tributaria

Materia

Impostos

Obxecto

Devolución do Imposto Especial sobre o Alcohol e as Bebidas Derivadas a destiladores artesanais por introdución das bebidas en fábricas de bebidas derivadas.

Órgano responsable

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información xeral do procedemento

Forma de inicio

interesado

Solicitante: Cidadán - Empresa

Lugar de presentación

Telemática.

Oficinas da AEAT

Documentación

Solicitude de devolución por introdución en fábricas de bebidas derivadas de produtos fabricados por destiladores artesanais.

Fases do procedemento/servizo

Inicio: presentación solicitude ante Oficina Xestora de II. EE

Tramitación: por Oficina Xestora de II. EE

Terminación: Resolución por Oficina Xestora de II. EE

Formularios

Tramitación electrónica

Prazo de resolución

6 Mes/é

Órgano de resolución

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Recursos

Reposición: Prazo: Un mes. Con carácter potestativo, ante a oficina de que provén o acto administrativo a recorrer, facendo constar que contra o mesmo non se interpuxo reclamación económico-administrativa.

Reclamación Económico-administrativa: Prazo: Un mes desde o día seguinte ao da notificación do acto impugnado ou a aquel en que se poida entender resolto o procedemento ou o recurso de reposición previo. Dirixirase ao órgano administrativo que ditase o acto reclamable.

Información vinculada á tramitación electrónica

Sistema de identificación

DNI electrónico, Certificado electrónico, Clave PIN

Nivel de interactividade

Nivel 4: Tramitación electrónica

Normativa

Normativa básica