Saltar ao contido principal

II. EE. Devolución ingresos indebidos por IVMDH.

Datos Xerais

Denominación

II. EE. Devolución ingresos indebidos por IVMDH.

Tipo de procedemento

Tributaria

Materia

Impostos

Obxecto

Devolución de ingresos indebidos polo imposto á vendas detallistas de determinados hidrocarburos:solicitude do suxeito pasivo do imposto ou do repercutido ante a Oficina xestora de Impostos Especiais, que tramita e acorda a procedencia ou non da devolución.

Órgano responsable

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información xeral do procedemento

Forma de inicio

interesado

Solicitante:Cidadán - Empresa

Lugar de presentación

Telemática.

Oficinas da AEAT

Documentación

Solicitude de devolución das cotas indebidamente satisfeitas.

Fases do procedemento/servizo

Inicio: presentación solicitude ante Oficina Xestora de II. EE.

Tramitación:por Oficina Xestora de II. EE.

Terminación:Resolución por Oficina Xestora de II. EE.

Formularios

Tramitación electrónica

Prazo de resolución

6 Mes/é

Órgano de resolución

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Recursos

Reposición:Prazo:Un mes.Con carácter potestativo, ante a oficina da que provén o acto administrativo a recorrer, facendo constar que contra este non se interpuxo reclamación económico-administrativa.

Reclamación Económico-administrativa:Prazo:Un mes dende o día seguinte ao da notificación do acto impugnado ou a aquel en que se poida entender resolto o procedemento ou o recurso de reposición previo.Dirixirase ao órgano administrativo que ditase o acto reclamable.

Información vinculada á tramitación electrónica

Sistema de identificación

DNI electrónico, Certificado electrónico, Clave PIN

Nivel de interactividade

Nivel 4:Tramitación electrónica

Normativa

Normativa Básica