Saltar ao contido principal

II. EE Devolución especial IVMDH.

Datos Xerais

Denominación

II. EE Devolución especial IVMDH.

Tipo de procedemento

Tributaria

Materia

Impostos

Obxecto

Impostos especiais. Devolución das cotas soportadas polo Imposto sobre Vendas Polo miúdo de Determinados Hidrocarburos

Órgano responsable

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información xeral do procedemento

Forma de inicio

interesado

Solicitante: Cidadán - Empresa

Lugar de presentación

Oficinas da AEAT

Telemática

Documentación

Solicitude de devolución das cotas satisfeitas

Fases do procedemento/servizo

Inicio: Presentación solicitude ante Oficina Xestora de IIEE

Tramitación: Por Oficina Xestora de IIEE

Terminación: Resolución por Oficina Xestora de IIEE

Formularios

Tramitación electrónica

Prazo de resolución

6 Mes/é

Órgano de resolución

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Recursos

Reposición: Prazo: Un mes. Con carácter potestativo, ante a oficina de que provén o acto administrativo a recorrer, facendo constar que contra o mesmo non se interpuxo reclamación económico-administrativa

Reclamación Económico-administrativa: Prazo: Un mes desde o día seguinte ao da notificación do acto impugnado ou a aquel en que se poida entender resolto o procedemento ou o recurso de reposición previo. Dirixirase ao órgano administrativo que ditase o acto reclamable

Información vinculada á tramitación electrónica

Sistema de identificación

DNI electrónico, Certificado electrónico, Clave PIN

Nivel de interactividade

Nivel 4: Tramitación electrónica

Normativa

Normativa básica