Saltar ao contido principal

Bonificación extraordinaria e temporal do prezo final de determinados produtos enerxéticos.

Datos Xerais

Denominación

Bonificación extraordinaria e temporal do prezo final de determinados produtos enerxéticos.

Tipo de procedemento

Tributaria

Materia

Alfándegas

Obxecto

Medida de bonificación extraordinaria e temporal do prezo final de determinados produtos enerxéticos.

Órgano responsable

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información xeral do procedemento

Forma de inicio

interesado

Solicitante:Cidadán - Empresa

Lugar de presentación

Telemática, na Sede electrónica da Axencia Tributaria.

Fases do procedemento/servizo

Inicio:Devolucións bonificacións;presentarase mensualmente, nos primeiros 15 días naturais dos meses de maio, xuño e xullo de 2022, unha solicitude de devolución das bonificacións efectuadas no mes anterior.

Tramitación:comprobación de consistencia da información de subministración de combustible no período de referencia.

Terminación:a devolución acordada aboarase mediante transferencia bancaria, entendéndose notificado o acordo de devolución pola recepción da transferencia.Transcorrido o prazo dun mes, contados dende o fin do prazo para a presentación da solicitude de devolución, sen efectuarse a devolución, a solicitude poderá entenderse desestimada

Solicitude anticipo a conta:poderase solicitar con anterioridade ao 15 de abril de 2022.

Formularios

Tramitación electrónica

Prazo de resolución

1 Mes/é

Órgano de resolución

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Recursos

Reposición:no prazo dun mes e con carácter potestativo, ante a oficina da que provén o acto administrativo a recorrer, facendo constar que contra este non se interpuxo reclamación económico-administrativa.

Reclamación Económico-administrativa:no prazo dun mes dende o día seguinte ao da notificación do acto impugnado ou a aquel en que se poida entender resolto o procedemento ou o recurso de reposición previo.Dirixirase ao órgano administrativo que ditase o acto reclamable.

Información vinculada á tramitación electrónica

Sistema de identificación

DNI electrónico, Certificado electrónico

Nivel de interactividade

Nivel 4:Tramitación electrónica

Normativa

Normativa Básica

Real Decreto-lei 6/2022, do 29 de marzo,

polo que se adoptan medidas urxentes no marco do Plan Nacional de resposta ás consecuencias económicas e sociais da guerra en Ucraína (BOE 30-marzo-2022)