Saltar ao contido principal

II. EE Modelo 523. Aplicación do beneficio de devolución dos IIEE sobre o alcohol e bebidas alcohólicas.

Datos Xerais

Denominación

II. EE Modelo 523. Aplicación do beneficio de devolución dos IIEE sobre o alcohol e bebidas alcohólicas.

Tipo de procedemento

Tributaria

Materia

Impostos

Obxecto

Impostos Especiais (II. EE.). Recoñecemento pola Oficina Xestora de Aduanas e Imposto Especial do dereito á devolución do imposto especial por fabricación de aromas, alimentos recheos ou produtos sen contido alcohólico en cuxa elaboración se utilizou alcohol.

Órgano responsable

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información xeral do procedemento

Forma de inicio

interesado

Solicitante: Cidadán - Empresa

Lugar de presentación

Telemática.

Oficinas da AEAT

Documentación

Solicitude de autorización para a aplicación do beneficio da devolución dos IIEE sobre o Alcohol e as Bebidas alcohólicas.

Fases do procedemento/servizo

Inicio. Presentación solicitude, acompañada de memoria de proceso produtivo.

Tramitación. Pola Oficina Xestora de Aduanas e II. EE

Terminación. Resolución pola Oficina Xestora de Aduanas e II. EE

Formularios

Tramitación electrónica

Prazo de resolución

6 Mes/é

Órgano de resolución

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Recursos

Reposición: Prazo: Un mes. Con carácter potestativo, ante a oficina de que provén o acto administrativo a recorrer, facendo constar que contra o mesmo non se interpuxo reclamación económico-administrativa.

Reclamación Económico-administrativa: Prazo: Un mes desde o día seguinte ao da notificación do acto impugnado ou a aquel en que se poida entender resolto o procedemento ou o recurso de reposición previo. Dirixirase ao órgano administrativo que ditase o acto reclamable.

Información vinculada á tramitación electrónica

Sistema de identificación

DNI electrónico, Certificado electrónico, Clave PIN

Nivel de interactividade

Nivel 4: Tramitación electrónica

Normativa

Normativa básica

Resolución de 9 de julio de 1996, del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria,

por la que se aprueban los modelos de tarjetas de Inscripción en el registro territorial y los modelos de autorizaciones de aplicación de beneficios de devolución. (BOE 24-julio-1996)