Saltar ao contido principal

Procedemento de verificación de datos por Oficinas xestoras de Impostos Especiais

Datos Xerais

Denominación

Procedemento de verificación de datos por Oficinas xestoras de Impostos Especiais

Tipo de procedemento

Tributaria

Materia

Impostos

Obxecto

O procedemento de verificación de datos ten lugar:a) Cando a declaración ou autoliquidación adoeza de defectos formais ou incorra en erros aritméticos.b) Cando os datos declarados non coincidan cos contidos noutras declaracións do mesmo obrigado.c) Cando se aprecie unha aplicación indebida da normativa.d) Cando se requira a aclaración ou justifícación dalgún dato, sempre que non se refira ao desenvolvemento de actividades económicas.

Órgano responsable

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información xeral do procedemento

Forma de inicio

oficio

Solicitante:Administración

Lugar de presentación

Telemática.

Oficinas da AEAT.

Oficinas de Correos.

Demais lugares considerados no artigo 16 da Lei 39/2015.

Documentación

Iníciase de oficio pola Administración.

Fases do procedemento/servizo

Inicio:de oficio.Mediante requirimento da Administración para que o obrigado tributario aclare ou xustifique a discrepancia observada ou os datos relativos á súa declaración ou autoliquidación ou mediante a notificación da proposta de liquidación cando a Administración conte con datos abondo para formulala.

Tramitación:verificación de datos;con carácter previo á resolución ou á práctica da liquidación provisional, a Administración notificará ao obrigado tributario a proposta de resolución ou de liquidación para que efectúe alegacións nun prazo de dez días.

Terminación:o procedemento rematará por algunha das seguintes formas:a) Resolución, na que se indique non procede practicar liquidación provisional ou na que se corrixan os defectos advertidos.b) Liquidación provisional.Deberá estar motivada cunha referencia sucinta aos feitos e fundamentos de dereito que se tivesen en conta nesta.c) Emenda, aclaración ou xustificación da discrepancia ou do dato obxecto do requirimento por parte do obrigado tributario.Esta circunstancia farase constar en dilixencia, non sendo necesario ditar resolución expresa.d) Caducidade.e) Inicio dun procedemento de comprobación limitada ou de inspección que inclúa o obxecto da verificación de datos.A verificación de datos non impedirá a posterior comprobación do obxecto desta.

Formularios

Tramitación electrónica

Prazo de resolución

6 Mes/é

Órgano de resolución

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Recursos

Reposición:Prazo:Un mes.Con carácter potestativo, ante a oficina da que provén o acto administrativo a recorrer, facendo constar que contra este non se interpuxo reclamación económico-administrativa.

Reclamación Económico-administrativa:Prazo:Un mes dende o día seguinte ao da notificación do acto impugnado ou a aquel en que se poida entender desestimado o procedemento ou o recurso de reposición previo.Dirixirase ao órgano administrativo que ditase o acto reclamable.

Información vinculada á tramitación electrónica

Sistema de identificación

DNI electrónico, Certificado electrónico, Clave PIN

Nivel de interactividade

Nivel 4:Tramitación electrónica

Normativa

Normativa Básica

  • Lei 58/2003, do 17 de decembro,

    Xeral Tributaria.Artigos 97 a 116, 131 a 133.(BOE 18-decembro-2003)

  • Real Decreto 1065/2007, do 27 de xullo,

    polo que se aproba o Regulamento Xeral das actuacións e os procedementos de xestión e inspección tributaria e de desenvolvemento das normas comúns dos procedementos de aplicación dos tributos.Artigos 87 a 115, 155 a 156.(BOE 5-setembro-2007)