Saltar ao contido principal

Procedemento de comprobación limitada por Oficinas xestoras de Impostos Especiais

Datos Xerais

Denominación

Procedemento de comprobación limitada por Oficinas xestoras de Impostos Especiais

Tipo de procedemento

Tributaria

Materia

Impostos

Obxecto

O procedemento de comprobación limitada persegue a comprobación dos feitos, actos, elementos, actividades, explotacións e demais circunstancias determinantes da obriga tributaria.

Órgano responsable

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información xeral do procedemento

Forma de inicio

oficio

Solicitante:Administración

Lugar de presentación

Telemática.

Oficinas da AEAT

Oficinas de Correos

Demais lugares considerados no artigo 16 da Lei 39/2015.

Documentación

Iníciase de oficio pola Administración.

Fases do procedemento/servizo

Inicio:de oficio, por acordo do órgano competente.O inicio das actuacións notificarase ao obrigado tributario mediante comunicación, na que se lle indicará a natureza e alcance das actuacións e se lle informará sobre os seus dereitos e obrigas no curso destas.Cando os datos en poder da Administración Tributaria sexan suficientes para formular a proposta de liquidación, o procedemento poderá iniciarse mediante a notificación desta proposta.

Tramitación:o obrigado tributario que tivese sido requirido deberá comparecer no lugar, día e hora sinalados para a práctica das actuacións, e deberá achegar a documentación e demais elementos solicitados.Con carácter previo á resolución, a Administración notificará ao obrigado tributario a proposta de resolución ou de liquidación para que efectúe alegacións nun prazo de dez días.Poderase prescindir do trámite de alegacións cando a resolución conteña manifestación expresa de que non procede regularizar a situación tributaria como consecuencia da comprobación realizada.

Terminación:o procedemento rematará por algunha das seguintes formas:a) Resolución expresa da Administración.b) Caducidade.c) Inicio dun procedemento inspector que inclúa o obxecto da comprobación limitada.

Formularios

Tramitación electrónica

Prazo de resolución

6 Mes/é

Órgano de resolución

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Recursos

Reposición:Prazo:Un mes.Con carácter potestativo, ante a oficina da que provén o acto administrativo a recorrer, facendo constar que contra este non se interpuxo reclamación económico-administrativa.

Reclamación Económico-administrativa:Prazo:Un mes dende o día seguinte ao da notificación do acto impugnado ou a aquel en que se poida entender desestimado o procedemento ou o recurso de reposición previo.Dirixirase ao órgano administrativo que ditase o acto reclamable.

Información vinculada á tramitación electrónica

Sistema de identificación

DNI electrónico, Certificado electrónico, Clave PIN

Nivel de interactividade

Nivel 4:Tramitación electrónica

Normativa

Normativa Básica

  • Lei 58/2003, do 17 de decembro,

    Xeral Tributaria.Artigos 97 a 116, 136 a 140.(BOE 18-decembro-2003)

  • Real Decreto 1065/2007, do 27 de xullo,

    polo que se aproba o Regulamento Xeral das actuacións e os procedementos de xestión e inspección tributaria e de desenvolvemento das normas comúns dos procedementos de aplicación dos tributos.Artigos 87 a 115, 163 a 165.(BOE 5-setembro-2007)