Saltar ao contido principal

Procedemento de comprobación limitada, actuacións de Inspección de Alfándegas e Impostos Especiais

Datos Xerais

Denominación

Procedemento de comprobación limitada, actuacións de Inspección de Alfándegas e Impostos Especiais

Tipo de procedemento

Tributaria

Materia

Impostos

Obxecto

O procedemento de comprobación limitada persegue a comprobación dos feitos, actos, elementos, actividades, explotacións e demais circunstancias determinantes da obriga tributaria.

Órgano responsable

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información xeral do procedemento

Forma de inicio

oficio

Solicitante:Administración

Lugar de presentación

Telemática.

Oficinas da AEAT.

Oficinas de Correos.

Demais lugares considerados no artigo 16 da Lei 39/2015.

Documentación

Iníciase de oficio pola Administración.

Fases do procedemento/servizo

Inicio:de oficio, por acordo do órgano competente.O inicio das actuacións notificarase ao obrigado tributario mediante comunicación, na que se lle indicará a natureza e alcance das actuacións e se lle informará sobre os seus dereitos e obrigas no curso destas.Cando os datos en poder da Administración Tributaria sexan suficientes para formular a proposta de liquidación, o procedemento poderá iniciarse mediante a notificación desta proposta.

Tramitación:o obrigado tributario que tivese sido requirido deberá comparecer no lugar, día e hora sinalados para a práctica das actuacións, e deberá achegar a documentación e demais elementos solicitados.Con carácter previo á resolución, a Administración notificará ao obrigado tributario a proposta de resolución ou de liquidación para que efectúe alegacións nun prazo de dez días.Poderase prescindir do trámite de alegacións cando a resolución conteña manifestación expresa de que non procede regularizar a situación tributaria como consecuencia da comprobación realizada.

Terminación:o procedemento rematará por algunha das seguintes formas:a) Resolución expresa da Administración.b) Caducidade.c) Inicio dun procedemento inspector que inclúa o obxecto da comprobación limitada.

Formularios

Tramitación electrónica

Prazo de resolución

6 Mes/é

Órgano de resolución

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Recursos

Reposición:Prazo:Un mes.Con carácter potestativo, ante a oficina da que provén o acto administrativo a recorrer, facendo constar que contra este non se interpuxo reclamación económico-administrativa.

Reclamación Económico-administrativa:Prazo:Un mes dende o día seguinte ao da notificación do acto impugnado ou a aquel en que se poida entender desestimado o procedemento ou o recurso de reposición previo.Dirixirase ao órgano administrativo que ditase o acto reclamable.

Información vinculada á tramitación electrónica

Sistema de identificación

DNI electrónico, Certificado electrónico, Clave PIN

Nivel de interactividade

Nivel 4:Tramitación electrónica

Normativa

Normativa Básica

  • Lei 58/2003, do 17 de decembro,

    Xeral Tributaria.Artigos 97 a 116, 136 a 140.(BOE 18-decembro-2003)

  • Real Decreto 1065/2007, do 27 de xullo,

    polo que se aproba o Regulamento Xeral das actuacións e os procedementos de xestión e inspección tributaria e de desenvolvemento das normas comúns dos procedementos de aplicación dos tributos.Artigos 87 a 115, 163 a 165.(BOE 5-setembro-2007)