Saltar ao contido principal

Contabilidade Imposta especial sobre os envases de plástico non reutilizables

Datos Xerais

Denominación

Contabilidade Imposta especial sobre os envases de plástico non reutilizables

Tipo de procedemento

Tributaria

Materia

Impostos

Obxecto

Cumprimento da obriga de leva de contabilidade dos produtos incluídos no ámbito obxectivo do imposto ou de presentación de libro rexistro de existencias

Órgano responsable

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información xeral do procedemento

Forma de inicio

interesado

Solicitante: Cidadán - Empresa - Administración

Lugar de presentación

Telemática

Fases do procedemento/servizo

Non ten fases específicas de tramitación

Formularios

Formulario electrónico

Prazo de resolución

6 Mes/é

Órgano de resolución

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Recursos

Reposición: no prazo dun mes e con carácter potestativo, ante a oficina de que provén o acto administrativo a recorrer, facendo constar que contra o mesmo non se interpuxo reclamación económico-administrativa.

Reclamación económico-administrativa: no prazo dun mes, desde o día seguinte ao da notificación do acto impugnado ou a aquel en que se poida entender desestimado o procedemento ou o recurso de reposición previo.

Información vinculada á tramitación electrónica

Sistema de identificación

DNI electrónico, Certificado electrónico, Clave PIN

Nivel de interactividade

Nivel 4: Tramitación electrónica

Normativa

Normativa básica

Orden HFP/1314/2022, de 28 de diciembre,

por la que se aprueban el modelo 592 "Impuesto especial sobre los envases de plástico no reutilizables. Autoliquidación" y el modelo A22 "Impuesto especial sobre los envases de plástico no reutilizables. Solicitud de devolución", se determinan la forma y procedimiento para su presentación, y se regulan la inscripción en el Registro territorial, la llevanza de la contabilidad y la presentación del libro registro de existencias.