Saltar ao contido principal

Rectificación de erros de actos de Alfándegas e Impostos Especiais

Datos Xerais

Denominación

Rectificación de erros de actos de Alfándegas e Impostos Especiais

Tipo de procedemento

Tributaria

Materia

Impostos

Obxecto

Procedemento cuxo obxecto é a rectificación, en calquera momento, de oficio ou a instancia do interesado, polo órgano que tivese ditado o acto, dos erros materiais, de feito ou aritméticos detectados neste, sempre que non tivese transcorrido o prazo de prescrición.

Órgano responsable

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información xeral do procedemento

Forma de inicio

interesado

Solicitante:Cidadán - Empresa

oficio

Solicitante:Administración

Lugar de presentación

Telemática.

Oficinas da AEAT.

Oficinas de Correos.

Demais lugares considerados no artigo 16 da Lei 39/2015.

Documentación

Solicitude (a instancia de parte)

Fases do procedemento/servizo

Inicio:De oficio (por acordo do órgano que ditou o acto ou do seu superior xerárquico) ou a instancia de parte.Se o procedemento se tivese iniciado de oficio, xunto co acordo de iniciación notificarase a proposta de rectificación para que o interesado poida formular alegacións no prazo de 15 días.

Tramitación:Cando o procedemento se iniciase a instancia do interesado, a Administración poderá resolver directamente o que proceda cando non figuren no procedemento nin sexan tidos en conta na resolución outros feitos, alegacións ou probas que os presentados polo interesado.No caso contrario, deberá notificar a proposta de resolución para que o interesado poida alegar o que conveña ao seu dereito no prazo de 15 días contados a partir do día seguinte ao da notificación da proposta.

Terminación:Resolución acordando a rectificación ou desestimando esta.

Formularios

Tramitación electrónica

Prazo de resolución

6 Mes/é

Órgano de resolución

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Recursos

Reposición:Prazo:Un mes.Con carácter potestativo, ante a oficina da que provén o acto administrativo a recorrer, facendo constar que contra este non se interpuxo reclamación económico-administrativa.

Reclamación Económico-administrativa:Prazo:Un mes dende o día seguinte ao da notificación do acto impugnado ou a aquel en que se poida entender resolto o procedemento ou o recurso de reposición previo.Dirixirase ao órgano administrativo que ditase o acto reclamable.

Información vinculada á tramitación electrónica

Sistema de identificación

DNI electrónico, Certificado electrónico, Clave PIN

Nivel de interactividade

Nivel 4:Tramitación electrónica

Normativa

Normativa de tramitación

RESOLUCIÓN do 11 de decembro de 2001, da Dirección Xeral da Axencia Estatal de Administración Tributaria,

pola que se regula a presentación por vía telemática de recursos de reposición e outras solicitudes de carácter tributario.(BOE 28-decembro-2001)

Normativa Básica