Saltar ao contido principal

Rectificación de autoliquidacións de Alfándegas e Impostos Especiais.

Datos Xerais

Denominación

Rectificación de autoliquidacións de Alfándegas e Impostos Especiais.

Tipo de procedemento

Tributaria

Materia

Impostos

Obxecto

Cando un obrigado tributario considere que unha autoliquidación prexudicou de calquera modo os seus intereses lexítimos, poderá instar a rectificación da devandita autoliquidación.

Órgano responsable

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información xeral do procedemento

Forma de inicio

interesado

Solicitante:Cidadán - Empresa

Lugar de presentación

Telemática.

Oficinas da AEAT.

Oficinas de Correos.

Demais lugares considerados no artigo 16 da Lei 39/2015.

Documentación

Solicitude co contido establecido regulamentariamente, así como os datos que permitan identificar a autoliquidación que se pretende rectificar.

Fases do procedemento/servizo

Inicio:A instancia de parte, mediante a presentación dunha solicitude dirixida ao órgano competente.A solicitude só poderá facerse unha vez presentada a correspondente autoliquidación e antes de que a Administración tributaria practique a liquidación definitiva ou, no seu defecto, antes de que prescriba o dereito da Administración tributaria para determinar a débeda tributaria mediante liquidación ou o dereito a solicitar a devolución correspondente.

Tramitación:Na tramitación do expediente comprobaranse as circunstancias que determinan a procedencia da rectificación.Finalizadas as actuacións, notificarase o interesado proposta de resolución, para que en prazo de 15 días poida efectuar alegacións, salvo que a proposta coincida co solicitado polo interesado, en cuxo caso se notificará sen máis trámite a liquidación que se practique.

Terminación:Mediante resolución na que se acorde ou denegue a rectificación.Cando se acorde rectificar a autoliquidación, a resolución acordada incluirá unha liquidación provisional cando afecte algún elemento determinante da cuantificación da débeda tributaria.

Formularios

Tramitación electrónica

Prazo de resolución

6 Mes/é

Órgano de resolución

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Recursos

Reposición:Prazo:Un mes.Con carácter potestativo, ante a oficina da que provén o acto administrativo a recorrer, facendo constar que contra este non se interpuxo reclamación económico-administrativa.

Reclamación Económico-administrativa:Prazo:Un mes dende o día seguinte ao da notificación do acto impugnado ou a aquel en que se poida entender resolto o procedemento ou o recurso de reposición previo.Dirixirase ao órgano administrativo que ditase o acto reclamable.

Información vinculada á tramitación electrónica

Sistema de identificación

DNI electrónico, Certificado electrónico, Clave PIN

Nivel de interactividade

Nivel 4:Tramitación electrónica

Normativa

Normativa de tramitación

RESOLUCIÓN do 11 de decembro de 2001, da Dirección Xeral da Axencia Estatal de Administración Tributaria,

pola que se regula a presentación por vía telemática de recursos de reposición e outras solicitudes de carácter tributario.(BOE 28-decembro-2001)

Normativa Básica

  • Lei 58/2003, do 17 de decembro,

    Xeral Tributaria.Artigos 97 a 116, 120.3 e 123.(BOE 18-decembro-2003)

  • Real Decreto 1065/2007, do 27 de xullo,

    polo que se aproba o Regulamento Xeral das actuacións e os procedementos de xestión e inspección tributaria e de desenvolvemento das normas comúns dos procedementos de aplicación dos tributos.Artigos 87 a 115, 126 a 129.(BOE 5-setembro-2007)