Saltar ao contido principal

Declaración de lesividade de actos anulables de Alfándegas e Impostos Especiais.

Datos Xerais

Denominación

Declaración de lesividade de actos anulables de Alfándegas e Impostos Especiais.

Tipo de procedemento

Tributaria

Materia

Impostos

Obxecto

Procedemento a través do cal a Administración tributaria poderá declarar lesivos para o interese público os seus actos e resolucións favorables aos interesados que incorran en calquera infracción do ordenamento xurídico, co fin de proceder á súa posterior impugnación en vía contencioso-administrativa.

Órgano responsable

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información xeral do procedemento

Forma de inicio

oficio

Solicitante:Administración

Lugar de presentación

Non ten.Iníciase de oficio.

Documentación

O procedemento iníciase de oficio.

Fases do procedemento/servizo

Inicio:de oficio.

Tramitación:Concederase audiencia por un prazo de 15 días a cantos aparezan como interesados no procedemento.Formularase proposta de resolución, e solicitarase informe do órgano con funcións de asesoramento xurídico sobre a procedencia de que o acto sexa declarado lesivo.

Terminación:Mediante resolución adoptada polo Ministro de Facenda ou órgano en quen delegue.A declaración de lesividade non poderá adoptarse unha vez transcorridos catro anos dende que se notificou o acto administrativo.Tamén poderá rematar por caducidade.

Formularios

Tramitación electrónica

Prazo de resolución

3 Mes/é

Órgano de resolución

Ministro de Facenda e Función Pública ou órgano en quen delegue.

Información vinculada á tramitación electrónica

Sistema de identificación

DNI electrónico, Certificado electrónico, Clave PIN

Nivel de interactividade

Nivel 4:Tramitación electrónica

Normativa

Normativa Básica