Saltar ao contido principal

Revisión de actos nulos de pleno dereito de Alfándegas e Impostos Especiais

Datos Xerais

Denominación

Revisión de actos nulos de pleno dereito de Alfándegas e Impostos Especiais

Tipo de procedemento

Tributaria

Materia

Impostos

Obxecto

Procedemento cuxo obxecto é declarar a nulidade dos actos ditados en materia tributaria, que poñen fin á vía administrativa ou que non se recorran en prazo, nos seguintes supostos:a) Que lesionen os dereitos e liberdades susceptibles de amparo constitucional.b) Que fosen ditados por órgano manifestamente incompetente por razón da materia ou do territorio.c) Que teñan un contido imposible.d) Que constitúan infracción penal ou se diten como consecuencia desta.e) Que se diten prescindindo total e absolutamente do procedemento legalmente establecido ou das normas que conteñen as regras esenciais para a formación da vontade nos órganos colexiados.f) Actos expresos ou presuntos contrarios ao ordenamento xurídico polos que se adquiren facultades ou dereitos carecendo dos requisitos esenciais para a súa adquisición.g) Outros que se estableza expresamente nunha disposición de rango legal.

Órgano responsable

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información xeral do procedemento

Forma de inicio

interesado

Solicitante:Cidadán - Empresa

oficio

Solicitante:Administración

Lugar de presentación

Telemática.

Oficinas da AEAT.

Oficinas de Correos.

Demais lugares considerados no artigo 16 da Lei 39/2015.

Documentación

Cando o procedemento se inicie a instancia do interesado, dirixirase escrito ao órgano que ditou o acto cuxa revisión se pretende.

Fases do procedemento/servizo

Inicio:de oficio, por acordo do órgano que ditou o acto ou do seu superior xerárquico, ou a instancia do interesado, mediante escrito dirixido ao órgano que ditou o acto cuxa revisión se pretende.O inicio de oficio será notificado ao interesado.Poderase acordar motivadamente a inadmisión a trámite das solicitudes formuladas polos interesados, sen necesidade de solicitar ditame do órgano consultivo, cando o acto non sexa firme en vía administrativa ou a solicitude non se basee nalgunha das causas de nulidade sinaladas ou careza manifestamente de fundamento, así como no suposto de que se tivesen desestimado en canto ao fondo outras solicitudes substancialmente iguais.

Tramitación:darase audiencia por un prazo de 15 días ao interesado e ás restantes persoas ás que o acto recoñeceu dereitos ou cuxos intereses resultaron afectados polo acto, para que poidan alegar e presentar os documentos e xustificantes que consideren pertinentes.Concluído o trámite de audiencia, formularase proposta de resolución ao órgano competente para resolver.Sobre a proposta de resolución solicitarase o ditame do Consello de Estado.A declaración de nulidade requirirá o ditame favorable do Consello de Estado.

Terminación:resolución adoptada polo Ministro de Economía e Facenda ou o órgano en quen delegue.Caducidade.Desestimación por silencio administrativo se o procedemento se iniciou a instancia do interesado.

Formularios

Tramitación electrónica

Prazo de resolución

1 Ano/s

Órgano de resolución

Ministro de Economía e Facenda ou órgano en quen delegue

Recursos

Recurso contencioso-administrativo no prazo de dous meses de acordo co artigo 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da Xurisdición Contencioso-administrativa

Información vinculada á tramitación electrónica

Sistema de identificación

DNI electrónico, Certificado electrónico, Clave PIN

Nivel de interactividade

Nivel 4:Tramitación electrónica

Normativa

Normativa Básica