Saltar ao contido principal

Acceso a arquivos e rexistros e obtención de copias de expedientes concluídos de homologación de software de dixitalización certificada de facturas

Datos Xerais

Denominación

Acceso a arquivos e rexistros e obtención de copias de expedientes concluídos de homologación de software de dixitalización certificada de facturas

Tipo de procedemento

Tributaria

Materia

Impostos

Obxecto

Acceso aos rexistros e arquivos que formen parte dun expediente concluído á data da solicitude, por un obrigado tributario que fose parte no procedemento.

Órgano responsable

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información xeral do procedemento

Forma de inicio

interesado

Solicitante: Cidadán - Empresa

Lugar de presentación

Telemática.

Oficinas da AEAT.

Oficinas de Correos.

Demais lugares contemplados no artigo 16 da Lei 39/2015.

Documentación

Solicitude de acceso.

Fases do procedemento/servizo

Inicio: Presentación da solicitude de acceso.

Tramitación: Polo órgano que tramitou o expediente.

Terminación: Resolución do órgano que tramitou o expediente.

Execución: Se os documentos que forman o expediente están almacenado por medios electrónicos, informáticos ou telemáticos, facilitaranse o acceso ao interesado polos devanditos medios. O acceso incluirá o dereito a obter copia. O acceso non se estenderá a documentos que afecten a intereses de terceiros ou á intimidade das persoas, ou que así dispóñao a normativa vixente.

Formularios

Tramitación electrónica

Prazo de resolución

1 Mes/é

Órgano de resolución

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Recursos

Reposición: Prazo: Un mes. Con carácter potestativo, ante a oficina de que provén o acto administrativo a recorrer, facendo constar que contra o mesmo non se interpuxo reclamación económico-administrativa.

Reclamación Económico-administrativa: Prazo: Un mes desde o día seguinte ao da notificación do acto impugnado ou a aquel en que se poida entender desestimado o procedemento ou o recurso de reposición previo. Dirixirase ao órgano administrativo que ditase o acto reclamable.

Información vinculada á tramitación electrónica

Sistema de identificación

DNI electrónico, Certificado electrónico, Clave PIN

Nivel de interactividade

Nivel 4: Tramitación electrónica

Normativa

Normativa básica

  • Ley 58/2003, de 17 de diciembre,

    General Tributaria. Artículo 99.5. (BOE 18-diciembre-2003)

  • Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio,

    por el que se aprueba el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos. Artículo 94. (BOE 5-septiembre-2007)