Saltar ao contido principal

IVE.Verificación de datos / Comprobación limitada.Grupos de entidades.

Datos Xerais

Denominación

IVE.Verificación de datos / Comprobación limitada.Grupos de entidades.

Tipo de procedemento

Tributaria

Materia

Impostos

Obxecto

O procedemento de verificación de datos no Imposto sobre o Valor Engadido en relación cos grupos de entidades ten por obxecto a aclaración ou xustificación das discrepancias observadas nas declaracións ou autoliquidacións presentadas polo obrigado tributario ou dos datos relativos ás devanditas declaracións ou autoliquidacións.No procedemento de comprobación limitada, en relación cos grupos de entidades, poderanse comprobar os feitos, actos, elementos, actividades, explotacións e demais circunstancias determinantes da obriga tributaria.No desenvolvemento destas funcións de comprobación poderanse cualificar os feitos, actos, actividades, explotacións e negocios realizados polo obrigado tributario con independencia da previa cualificación que este último tivese dado a estes e o exercicio ou período no que a realizou.

Órgano responsable

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información xeral do procedemento

Forma de inicio

oficio

Solicitante:Administración

Lugar de presentación

Telemática, na Sede electrónica da Axencia Tributaria.

Documentación

Iníciase de oficio pola Administración.

Fases do procedemento/servizo

Inicio.De oficio.Verificación de datos:Mediante requirimento da Administración para que o obrigado tributario aclare ou xustifique a discrepancia observada ou os datos relativos á súa declaración ou autoliquidación ou mediante a notificación da proposta de liquidación cando a Administración conte con datos abondo para formulala.Comprobación limitada:Por acordo do órgano competente.O inicio das actuacións notificarase ao obrigado tributario mediante comunicación, na que se lle indicará a natureza e alcance das actuacións e se lle informará sobre os seus dereitos e obrigas no curso destas.Cando os datos en poder da Administración Tributaria sexan suficientes para formular a proposta de liquidación, o procedemento poderá iniciarse mediante a notificación desta proposta.

Tramitación:Verificación de datos:Con carácter previo á resolución ou á práctica da liquidación provisional, a Administración notificará ao obrigado tributario a proposta de resolución ou de liquidación para que efectúe alegacións nun prazo de dez días.Comprobación limitada:O obrigado tributario que tivese sido requirido deberá comparecer no lugar, día e hora sinalados para a práctica das actuacións, e deberá achegar a documentación e demais elementos solicitados.Con carácter previo á resolución, a Administración notificará ao obrigado tributario a proposta de resolución ou de liquidación para que efectúe alegacións nun prazo de dez días.Poderase prescindir do trámite de alegacións cando a resolución conteña manifestación expresa de que non procede regularizar a situación tributaria como consecuencia da comprobación realizada.

Terminación:O procedemento de verificación de datos rematará por algunha das seguintes formas:a) Resolución, na que se indique non procede practicar liquidación provisional ou na que se corrixan os defectos advertidos.b) Liquidación provisional.Deberá estar motivada cunha referencia sucinta aos feitos e fundamentos de dereito que se tivesen en conta nesta.c) Emenda, aclaración ou xustificación da discrepancia ou do dato obxecto do requirimento por parte do obrigado tributario.Esta circunstancia farase constar en dilixencia, non sendo necesario ditar resolución expresa.d) Caducidade.e) Inicio dun procedemento de comprobación limitada ou de inspección que inclúa o obxecto da verificación de datos.A verificación de datos non impedirá a posterior comprobación do obxecto desta.O procedemento de comprobación limitada rematará por algunha das seguintes formas:a) Resolución expresa da Administración.b) Caducidade.c) Inicio dun procedemento inspector que inclúa o obxecto da comprobación limitada.

Formularios

Tramitación electrónica

Prazo de resolución

6 Mes/é

Órgano de resolución

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Recursos

Reposición.Prazo:Un mes.Con carácter potestativo, ante a oficina da que provén o acto administrativo a recorrer, facendo constar que contra este non se interpuxo reclamación económico-administrativa.

Reclamación Económico-administrativa.Prazo:Un mes dende o día seguinte ao da notificación do acto impugnado ou a aquel en que se poida entender desestimado o procedemento ou o recurso de reposición previo.Dirixirase ao órgano administrativo que ditase o acto reclamable.A interposición será obrigatoria a través da Sede electrónica da AEAT cando os reclamantes estean obrigados a recibir por medios electrónicos as comunicacións e notificacións.

Información vinculada á tramitación electrónica

Sistema de identificación

Certificado electrónico, Clave PIN

Nivel de interactividade

Nivel 4:Tramitación electrónica

Normativa

Normativa Básica

  • Lei 58/2003, do 17 de decembro,

    Xeral Tributaria.Artigos 97 a 116, 131 a 133, 136 a 140.(BOE 18-decembro-2003)

  • Real Decreto 1065/2007, do 27 de xullo,

    polo que se aproba o Regulamento Xeral das actuacións e os procedementos de xestión e inspección tributaria e de desenvolvemento das normas comúns dos procedementos de aplicación dos tributos.Artigos 87 a 115 ter, 155 a 156, 163 a 165 (BOE 5-setembro-2007)