Saltar ao contido principal

IVE.Devolución.Procedemento de devolución.Grupos de entidades.

Datos Xerais

Denominación

IVE.Devolución.Procedemento de devolución.Grupos de entidades.

Tipo de procedemento

Tributaria

Materia

Impostos

Obxecto

O procedemento de devolución ten por obxecto a devolución das cantidades que procedan de acordo co previsto na normativa do Imposto sobre o Valor Engadido.Son devolucións derivadas da normativa as correspondentes a cantidades ingresadas ou soportadas debidamente como consecuencia da aplicación do Imposto.Tamén teñen esta consideración os abonos a conta que deba efectuar a Administración tributaria como anticipos de deducións a practicar sobre calquera tributo.

Órgano responsable

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información xeral do procedemento

Forma de inicio

interesado

Solicitante:Empresa

Lugar de presentación

Telemática, na Sede electrónica da Axencia Tributaria.

Documentación

Deberá presentarse autoliquidación da que resulte unha cantidade a devolver,

Fases do procedemento/servizo

Inicio:A instancia do obrigado tributario, mediante a presentación dunha autoliquidación da que resulte unha cantidade a devolver, unha solicitude de devolución ou unha comunicación de datos, de acordo co disposto en cada caso na normativa reguladora de cada tributo.

Tramitación:A Administración examinará a documentación presentada e contrastaraa cos datos e antecedentes que estean no seu poder.

Terminación:O procedemento de devolución rematará dalgunha das seguintes formas:a) Acordo no que se recoñeza a devolución solicitada.O acordo entenderase notificado pola recepción da transferencia bancaria ou, no seu caso, do cheque.Cando a devolución recoñecida sexa obxecto de retención preventiva total ou parcial notificarase a adopción da medida preventiva xunto co acordo de devolución.O recoñecemento da devolución non impedirá a posterior comprobación da obriga tributaria mediante os procedementos de comprobación ou investigación.b) Caducidade.Cando se produza a paralización do procedemento por causa imputable ao obrigado tributario, a Administración advertiralle que, transcorridos tres meses, poderá declarar a caducidade deste.c) Polo inicio dun procedemento de verificación de datos, comprobación limitada ou inspección.** Transcurrido o prazo fixado nas normas reguladoras de cada tributo e, en todo caso, o prazo de seis meses, sen que se tivese ordenado o pagamento da devolución por causa imputable á Administración tributaria, esta aboará o xuro de mora, sen necesidade de que o obrigado o solicite.O xuro de mora devindicarase dende a finalización do devandito prazo ata a data en que se ordene o pagamento sobre o importe da devolución que no seu caso proceda.

Formularios

Tramitación electrónica

Prazo de resolución

6 Mes/é

Órgano de resolución

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Recursos

Reposición.Prazo:Un mes.Con carácter potestativo, ante a oficina da que provén o acto administrativo a recorrer, facendo constar que contra este non se interpuxo reclamación económico-administrativa.

Reclamación Económico-administrativa.Prazo:Un mes dende o día seguinte ao da notificación do acto impugnado ou a aquel en que se poida entender resolto o procedemento ou o recurso de reposición previo.Dirixirase ao órgano administrativo que ditase o acto reclamable.A interposición será obrigatoria a través da Sede electrónica da AEAT cando os reclamantes estean obrigados a recibir por medios electrónicos as comunicacións e notificacións.

Información vinculada á tramitación electrónica

Sistema de identificación

Certificado electrónico

Nivel de interactividade

Nivel 4:Tramitación electrónica

Normativa

Normativa Básica