Saltar ao contido principal

Verificación de datos / Comprobación limitada de discrepancias absolutas en modelo 190.

Datos Xerais

Denominación

Verificación de datos / Comprobación limitada de discrepancias absolutas en modelo 190.

Tipo de procedemento

Tributaria

Materia

Impostos

Obxecto

Liquidar ao retenedor as cantidades efectivamente retidas, pero non ingresadas nin declaradas no modelo 190.

Órgano responsable

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información xeral do procedemento

Forma de inicio

oficio

Solicitante: Administración

Lugar de presentación

Telemática

Oficinas da AEAT

Fases do procedemento/servizo

Non ten fases específicas de actuación

Formularios

Tramitación electrónica

Prazo de resolución

6 Mes/é

Órgano de resolución

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Recursos

Reclamación Económico-administrativa: Prazo: Un mes desde o día seguinte ao da notificación do acto impugnado ou a aquel en que se poida entender desestimado o procedemento ou o recurso de reposición previo. Dirixirase ao órgano administrativo que ditase o acto reclamable.

Reposición: Prazo: Un mes. Con carácter potestativo, ante a oficina de que provén o acto administrativo a recorrer, facendo constar que contra o mesmo non se interpuxo reclamación económico-administrativa.

Información vinculada á tramitación electrónica

Sistema de identificación

DNI electrónico, Certificado electrónico, Clave PIN

Nivel de interactividade

Nivel 4: Tramitación electrónica

Normativa

Normativa básica

  • Lei 58/2003, do 17 de decembro,

    Xeral tributaria. Artigos 131 a 133, 136 a 140. (BOE 18-diciembre-2003)

  • Real decreto 1065/2007, do 27 de xullo,

    polo que se aproba o Regulamento Xeral das actuacións e os procedementos de xestión e inspección tributaria e de desenvolvemento das normas comúns dos procedementos de aplicación dos tributos. Artigos 155 a 156, 163 a 165. (BOE 5-septiembre-2007)