Saltar ao contido principal

Procedemento de comprobación limitada especial do Imposto sobre a Renda de Non Residentes.

Datos Xerais

Denominación

Procedemento de comprobación limitada especial do Imposto sobre a Renda de Non Residentes.

Tipo de procedemento

Tributaria

Materia

Impostos

Obxecto

O procedemento de verificación de datos ten por obxecto a aclaración ou xustificación das discrepancias observadas nas declaracións ou autoliquidacións presentadas polo obrigado tributario ou dos datos relativos ás devanditas declaracións ou autoliquidacións.

Órgano responsable

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información xeral do procedemento

Forma de inicio

oficio

Solicitante: Administración

Lugar de presentación

Telemática.

Oficinas da AEAT.

Oficinas de Correos.

Demais lugares contemplados no artigo 16 da Lei 39/2015.

Fases do procedemento/servizo

Inicio. De oficio. Comprobación limitada: Por acordo do órgano competente. O inicio das actuacións notificarase ao obrigado tributario mediante comunicación, en que se lle indicará a natureza e alcance das actuacións e se lle informará sobre os seus dereitos e obrigas no curso das mesmas.

Tramitación. Comprobación limitada: O obrigado tributario que fose requirido deberá comparecerse no lugar, día e hora sinalada para a práctica das actuacións, e deberá achegar a documentación e demais elementos solicitados.

Terminación. O procedemento de comprobación limitada terminará por algunha das seguintes formas: a) Resolución expresa da Administración. b) Caducidade. c) Inicio dun procedemento inspector que inclúa o obxecto da comprobación limitada.

Formularios

Tramitación electrónica

Prazo de resolución

6 Mes/é

Órgano de resolución

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Recursos

Reposición: Prazo: Un mes. Con carácter potestativo, ante a oficina de que provén o acto administrativo a recorrer, facendo constar que contra o mesmo non se interpuxo reclamación económico-administrativa.

Reclamación Económico-administrativa: Prazo: Un mes desde o día seguinte ao da notificación do acto impugnado ou a aquel en que se poida entender desestimado o procedemento ou o recurso de reposición previo. Dirixirase ao órgano administrativo que ditase o acto reclamable.

Información vinculada á tramitación electrónica

Sistema de identificación

DNI electrónico, Certificado electrónico, Clave PIN

Nivel de interactividade

Nivel 4: Tramitación electrónica

Normativa

Normativa básica