Saltar ao contido principal

Regularización por falta de presentación do Imposto sobre a Renda de Non Residentes

Datos Xerais

Denominación

Regularización por falta de presentación do Imposto sobre a Renda de Non Residentes

Tipo de procedemento

Tributaria

Materia

Impostos

Obxecto

Procedemento específico de seguimento do control do IRNR nos casos en que non actua a aplicación xestora.

Órgano responsable

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información xeral do procedemento

Forma de inicio

oficio

Solicitante: Administración

Lugar de presentación

Telemática.

Oficinas da AEAT.

Oficinas de Correos.

Demais lugares contemplados no artigo 16 da Lei 39/2015.

Fases do procedemento/servizo

Inicio: De oficio. Mediante requirimento da Administración para que o obrigado tributario aclare ou xustifique as posibles discrepancias.

Tramitación: Notificarase ao obrigado tributario a proposta de resolución ou de liquidación.

Terminación: Pola administración competente.

Formularios

Tramitación electrónica

Prazo de resolución

6 Mes/é

Órgano de resolución

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Recursos

Reposición: Prazo: Un mes. Con carácter potestativo, ante a oficina de que provén o acto administrativo a recorrer, facendo constar que contra o mesmo non se interpuxo reclamación económico-administrativa.

Reclamación Económico-administrativa: Prazo: Un mes desde o día seguinte ao da notificación do acto impugnado ou a aquel en que se poida entender desestimado o procedemento ou o recurso de reposición previo. Dirixirase ao órgano administrativo que ditase o acto reclamable.

Información vinculada á tramitación electrónica

Sistema de identificación

DNI electrónico, Certificado electrónico, Outros, Clave PIN

Nivel de interactividade

Nivel 4: Tramitación electrónica

Normativa

Normativa básica