Saltar ao contido principal

Modelo 030. Censo de obrigados tributarios-declaración censual de alta, cambio de domicilio e / ou de variación de datos persoais.

Datos Xerais

Denominación

Modelo 030. Censo de obrigados tributarios-declaración censual de alta, cambio de domicilio e / ou de variación de datos persoais.

Tipo de procedemento

Tributaria

Materia

Impostos

Obxecto

O modelo 030 poderá ser presentado polos obrigados tributarios, persoas físicas, para solicitar a alta no Censo de Obrigados Tributarios, así como para solicitar a asignación do NIF cando se trate de españois ou de persoas físicas que carezan de nacionalidade española que vaian realizar operacións de natureza tributaria e non estean obrigados a obter o DNI ou non dispoñan de número de identidade de estranxeiro respectivamente, e non deban formar parte do Censo de Empresarios, Profesionais e Retenedores. As persoas físicas que non desenvolvan actividades empresariais ou profesionais e non satisfagan rendementos suxeitos a retención ou ingreso a conta deberán utilizar o modelo 030 para comunicar o cambio de domicilio fiscal, modificar datos persoais, etc

Órgano responsable

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información xeral do procedemento

Forma de inicio

interesado

Solicitante: Cidadán

Lugar de presentación

Telemática.

Oficinas de Correos.

Oficinas da AEAT.

Oficinas Consulares de España no exterior.

Por teléfono, cando se comunique o cambio de domicilio fiscal das persoas físicas que non desenvolvan actividades económicas ou profesionais.

Demais lugares contemplados no artigo 16 da Lei. 39/2015.

Documentación

Modelo 030

Fases do procedemento/servizo

Inicio: presentación do modelo 030. A presentación do modelo 030 poderá realizarse, potestativamente, en impreso ou por vía telemática a través de Internet. A presentación en impreso realizarase na Administración ou Delegación da Axencia Estatal de Administración Tributaria correspondente ao domicilio fiscal do interesado no momento da presentación, ben mediante entrega directa ou por correo dirixido á oficina de xestión da citada Administración ou Delegación. A presentación da declaración por vía telemática poderá ser efectuado ben polo propio declarante ou ben por un terceiro que actúe na súa representación, en virtude da colaboración social na xestión dos tributos.

Formularios

Tramitación electrónica

Prazo de resolución

Non ten

Órgano de resolución

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información vinculada á tramitación electrónica

Sistema de identificación

DNI electrónico, Certificado electrónico, Clave PIN

Nivel de interactividade

Nivel 4: Tramitación electrónica

Normativa

Normativa básica

  • Orde EHA/3695/2007, do 13 de decembro,

    pola que se aproba o modelo 030 de Declaración censual de alta no Censo de obrigados tributarios, cambio de domicilio e / ou variación de datos persoais, que poden utilizar as persoas físicas, determínanse o lugar e forma de presentación do mesmo e modifícase a Orde EHA/1274/2007, do 26 de abril, pola que se aproban os modelos 036 de Declaración censual de alta, modificación e baixa no Censo de empresarios profesionais e retenedores e 037 Declaración censual simplificada de alta, modificación e baixa no Censo de empresarios, profesionais e retenedores. (BOE 19-diciembre-2007)

  • Orde HFP/1336/2022, do 28 de decembro,

    pola que se modifica a Orde HAC/177/2020, do 27 de febreiro, pola que se aproba o modelo 140, de solicitude do aboamento anticipado da dedución por maternidade do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas e regúlase a comunicación de variacións que afecten ao dereito ao seu aboamento anticipado e outro normativa tributaria.

Normativa de tramitación

Orde EHA/3695/2007, do 13 de decembro,

pola que se aproba o modelo 030 de Declaración censual de alta no Censo de obrigados tributarios, cambio de domicilio e / ou variación de datos persoais, que poden utilizar as persoas físicas, determínanse o lugar e forma de presentación do mesmo e modifícase a Orde EHA/1274/2007, do 26 de abril, pola que se aproban os modelos 036 de Declaración censual de alta, modificación e baixa no Censo de empresarios profesionais e retenedores e 037 Declaración censual simplificada de alta, modificación e baixa no Censo de empresarios, profesionais e retenedores. (BOE 19-diciembre-2007)

Normativa que aproba a inclusión do procedemento ou servizo no rexistro

Orde HAP/2194/2013, do 22 de novembro,

pola que se regulan os procedementos e as condicións xerais para a presentación de determinadas autoliquidacións, declaracións informativas, declaracións censuais, comunicacións e solicitudes de devolución, de natureza tributaria (BOE 26-noviembre-2013)