Saltar ao contido principal

Recoñecemento da condición de entidade ou establecemento de carácter social.

Datos Xerais

Denominación

Recoñecemento da condición de entidade ou establecemento de carácter social.

Tipo de procedemento

Tributaria

Materia

Impostos

Obxecto

Procedemento que ten por obxecto o recoñecemento da condición de entidade ou establecemento de carácter social, para os efectos de aplicar a exención no Imposto sobre o Valor Engadido das operacións sinaladas no artigo 20.Uno.8º, 13º e 14º da Lei do Imposto sobre o Valor Engadido.

Órgano responsable

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información xeral do procedemento

Forma de inicio

interesado

Solicitante:Empresa

Lugar de presentación

Telemática.

Oficinas da AEAT.

Oficinas de correos.

Demais lugares considerados no artigo 16 da Lei 39/2015.

Documentación

Solicitude.Xunto coa solicitude deberán achegarse os documentos que se sinalan na Fase de Inicio do procedemento.

Fases do procedemento/servizo

Inicio:a instancia de parte, mediante solicitude, á que se achegarán os seguintes documentos:- Escritura de constitución da entidade ou establecemento con mención expresa do seu obxecto social.- Estatutos ou Regulamentos.- Certificado de inscrición no Rexistro Público correspondente.- Declaración expedida polo representante legal da entidade ou establecemento acreditando reunir os requisitos e condicións especificadas no artigo 20.Tres da Lei do Imposto.A solicitude deberá presentarse antes da realización das operacións cuxa exención se pretende.

Tramitación:o procedemento tramitarase cos documentos achegados ou requiridos.

Terminación:Resolución expresa.O recoñecemento do carácter social producirá efectos respecto das operacións cuxa devindicación se produza a partir da data da solicitude.O recoñecemento do carácter social producirá efectos respecto das operacións cuxa devindicación se produza a partir da data da solicitude.A eficacia do devandito recoñecemento quedará, ademais, condicionada á subsistencia dos requisitos que, segundo o disposto na normativa do Imposto, fundamentasen o recoñecemento do carácter social das entidades ou establecementos.

Formularios

Tramitación electrónica

Prazo de resolución

6 Mes/é

Órgano de resolución

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Recursos

Reposición:Prazo:Un mes.Con carácter potestativo, ante a oficina da que provén o acto administrativo a recorrer, facendo constar que contra este non se interpuxo reclamación económico-administrativa.

Reclamación Económico-administrativa:Prazo:Un mes dende o día seguinte ao da notificación do acto impugnado ou a aquel en que se poida entender desestimado o procedemento ou o recurso de reposición previo.Dirixirase ao órgano administrativo que ditase o acto reclamable.

Información vinculada á tramitación electrónica

Sistema de identificación

Certificado electrónico, Clave PIN

Nivel de interactividade

Nivel 4:Tramitación electrónica

Normativa

Normativa Básica