Saltar ao contido principal

Modelo 322. IVE. Grupos de entidades. Modelo individual. Autoliquidación mensual.

Datos Xerais

Denominación

Modelo 322. IVE. Grupos de entidades. Modelo individual. Autoliquidación mensual.

Tipo de procedemento

Tributaria

Materia

Impostos

Obxecto

Facilitar a presentación da autoliquidación mensual do Imposto sobre o Valor Engadido, correspondente ao grupo de entidades, modelo individual

Órgano responsable

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información xeral do procedemento

Forma de inicio

interesado

Solicitante: Empresa

Lugar de presentación

Telemática

Documentación

Modelo 322

Fases do procedemento/servizo

Non ten fases específicas de tramitación

Formularios

Tramitación electrónica

Prazo de resolución

Non ten

Órgano de resolución

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información vinculada á tramitación electrónica

Sistema de identificación

Certificado electrónico

Nivel de interactividade

Nivel 4: Tramitación electrónica

Normativa

Normativa básica

  • ORDE EHA/3434/2007, do 23 de novembro,

    pola que se aproban os modelos 322 de autoliquidación mensual, modelo individual, e 353 de autoliquidación mensual, modelo agregado, e o modelo 039 de Comunicación de datos, correspondentes ao Réxime especial do Grupo de Entidades no Imposto sobre o Valor Engadido. (BOE 29-noviembre-2007)

  • Orde HFP/187/2018, do 22 de febreiro,

    pola que se modifican a Orde HFP/417/2017, do 12 de maio, pola que se regulan as especificacións normativas e técnicas que desenvolven a leva dos Libros rexistro do Imposto sobre o Valor Engadido a través da Sede electrónica da Axencia Estatal de Administración Tributaria establecida no artigo 62.6 do Regulamento do Imposto sobre o Valor Engadido, aprobado polo Real decreto 1624/1992, do 29 de decembro, e outra normativa tributaria, e o modelo 322 "Imposto sobre o Valor Engadido. Grupo de Entidades. Modelo individual. Autoliquidación mensual. Ingreso do Imposto sobre o Valor Engadido á importación liquidada pola Aduana ", aprobado pola Orde EHA/3434/2007, do 23 de novembro (BOE, 27-febrero-2018).

  • Orde HFP/1124/2022, do 18 de novembro,

    pola que se modifican a Orde EHA/3434/2007, do 23 de novembro, pola que se aproban os modelos 322 de autoliquidación mensual, modelo individual, e 353 de autoliquidación mensual, modelo agregado, e o modelo 039 de comunicación de datos, correspondentes ao Réxime especial do grupo de entidades no Imposto sobre o Valor Engadido; a Orde EHA/3786/2008, do 29 de decembro, pola que se aproban o modelo 303 Imposto sobre o Valor Engadido, Autoliquidación, e o modelo 308 Imposto sobre o Valor Engadido, solicitude de devolución: Recarga de equivalencia, artigo 30 bis do Regulamento do IVE e suxeitos pasivos ocasionais e modifícanse os anexos I e II da Orde EHA/3434/2007, do 23 de novembro, pola que se aproban os modelos 322 de autoliquidación mensual, modelo individual, e 353 de autoliquidación mensual, modelo agregado, así como outra normativa tributaria; e a Orde EHA/3111/2009, do 5 de novembro, pola que se aproba o modelo 390 de declaración-resumo anual do Imposto sobre o Valor Engadido e modifícase o anexo I da Orde EHA/1274/2007, do 26 de abril, pola que se aproban os modelos 036 de Declaración censual de alta, modificación e baixa no Censo de empresarios, profesionais e retenedores e 037 Declaración censual simplificada de alta, modificación e baixa no censo de empresarios, profesionais e retenedores (BOE de 22-noviembre-2022)

Normativa de tramitación

Orde HAP/2194/2013, do 22 de novembro,

pola que se regulan os procedementos e as condicións xerais para a presentación de determinadas autoliquidacións, declaracións informativas, declaracións censuais, comunicacións e solicitudes de devolución, de natureza tributaria (BOE 26-noviembre-2013).

Normativa que aproba a inclusión do procedemento ou servizo no rexistro

Resolución do 28 de decembro de 2009, da Presidencia da Axencia Estatal de Administración Tributaria,

pola que se crea a sede electrónica e regúlanse os rexistros electrónicos da Axencia Estatal de Administración Tributaria (BOE 29-diciembre-2009).