Saltar ao contido principal

Modelo 353. IVE. Grupo de entidades. Modelo agregado. Autoliquidación mensual.

Datos Xerais

Denominación

Modelo 353. IVE. Grupo de entidades. Modelo agregado. Autoliquidación mensual.

Tipo de procedemento

Tributaria

Materia

Impostos

Obxecto

Presentación do modelo de autoliquidación agregada no Imposto sobre o Valor Engadido, que deberá presentar a entidade dominante, a través do que se realiza o ingreso da débeda tributaria ou a solicitude de compensación ou devolución.

Órgano responsable

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información xeral do procedemento

Forma de inicio

interesado

Solicitante: Empresa

Lugar de presentación

Telemática, na Sede electrónica da Axencia Tributaria.

Documentación

Modelo 353

Fases do procedemento/servizo

Non ten fases específicas de tramitación.

Formularios

Tramitación electrónica

Prazo de resolución

Non ten

Órgano de resolución

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información vinculada á tramitación electrónica

Sistema de identificación

Certificado electrónico

Nivel de interactividade

Nivel 4: Tramitación electrónica

Normativa

Normativa básica

ORDEN EHA/3434/2007, de 23 de noviembre,

por la que se aprueban los modelos 322 de autoliquidación mensual, modelo individual, y 353 de autoliquidación mensual, modelo agregado, y el modelo 039 de Comunicación de datos, correspondientes al Régimen especial del Grupo de Entidades en el Impuesto sobre el Valor Añadido. (BOE 29-noviembre-2007)

Normativa de tramitación

Orden HAP/2194/2013, de 22 de noviembre,

por la que se regulan los procedimientos y las condiciones generales para la presentación de determinadas autoliquidaciones, declaraciones informativas, declaraciones censales, comunicaciones y solicitudes de devolución, de naturaleza tributaria (BOE 26-noviembre-2013).

Normativa que aprueba la inclusión del procedimiento o servicio en el registro

Resolución de 28 de diciembre de 2009, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria,

por la que se crea la sede electrónica y se regulan los registros electrónicos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (BOE 29-diciembre-2009).