Saltar ao contido principal

Modelo 303. IVE. Autoliquidación.

Datos Xerais

Denominación

Modelo 303. IVE. Autoliquidación.

Tipo de procedemento

Tributaria

Materia

Impostos

Obxecto

Facilitar a presentación da autoliquidación do Imposto sobre o Valor Engadido

Órgano responsable

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información xeral do procedemento

Forma de inicio

interesado

Solicitante: Cidadán - Empresa

Lugar de presentación

Telemática

Entidades colaboradoras

Oficinas da AEAT

Documentación

Modelo 303

Fases do procedemento/servizo

Non ten fases específicas de tramitación

Formularios

Tramitación electrónica

Prazo de resolución

Non ten

Órgano de resolución

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Recursos

Non procede.

Información vinculada á tramitación electrónica

Sistema de identificación

DNI electrónico, Certificado electrónico, Outros, Clave PIN

Nivel de interactividade

Nivel 4: Tramitación electrónica

Normativa

Normativa básica

 • Orde EHA/3786/2008, do 29 de decembro,

  pola que se aproban o modelo 303 Imposto sobre o Valor Engadido, Autoliquidación, e o modelo 308 Imposto sobre o Valor Engadido, solicitude de devolución: Recarga de equivalencia, artigo 30 bis do Regulamento do IVE e suxeitos pasivos ocasionais e modifícanse os Anexos I e II da Orde EHA/3434/2007, do 23 de novembro, pola que se aproban os modelos 322 de autoliquidación mensual, modelo individual, e 353 de autoliquidación mensual, modelo agregado, así como outra normativa tributaria (BOE 30-diciembre-2008)

 • Orde HFP/1307/2017, do 29 de decembro,

  pola que se modifican a Orde EHA/1274/2007, do 26 de abril, pola que se aproban os modelos 036 de declaración censual de alta, modificación e baixa no censo de empresarios, profesionais e retenedores e 037 declaración censual simplificada de alta, modificación e baixa no censo de empresarios, profesionais e retenedores, a Orde EHA/3434/2007, do 23 de novembro, pola que se aproban os modelos 322 de autoliquidación mensual, modelo individual, e 353 de autoliquidación mensual, modelo agregado, e a Orde EHA/3786/2008, do 29 de decembro, pola que se aproba o modelo 303 imposto sobre o valor engadido, autoliquidación (BOE 30-diciembre-2017).

 • Orde HAC/1148/2018, do 18 de outubro,

  pola que se modifican a Orde EHA/3434/2007, do 23 de novembro, pola que se aproban os modelos 322 de autoliquidación mensual, modelo individual, e 353 de autoliquidación mensual, modelo agregado, e o modelo 039 de comunicación de datos, correspondentes ao réxime especial do grupo de entidades no imposto sobre o Valor Engadido, a Orde EHA/3012/2008, do 20 de outubro, pola que se aproba o modelo 347 de declaración anual de operacións con terceiras persoas, así como os deseños físicos e lóxicos e o lugar, forma e prazo de presentación, a Orde EHA/3786/2008, do 29 de decembro, pola que se aproban o modelo 303 Imposto sobre o Valor Engadido, autoliquidación, a Orde EHA/3111/2009, do 5 de novembro, pola que se aproba o modelo 390 de declaración-resumo anual do Imposto sobre o Valor Engadido e modifícase o anexo I da Orde EHA/1274/2007, do 26 de abril, pola que se aproban os modelos 036 de declaración censual de alta, modificación e baixa no censo de empresarios, profesionais e retenedores e 037 declaración censual simplificada de alta, modificación e baixa no censo de empresarios, profesionais e retenedores, e a Orde HAP/2194/2013, do 22 de novembro (BOE 31-octubre-2018)

 • Orde HAC/646/2021, do 22 de xuño,

  pola que se modifican a Orde EHA/3434/2007, do 23 de novembro, pola que se aproban os modelos 322 de autoliquidación mensual, modelo individual, e 353 de autoliquidación mensual, modelo agregado, e o modelo 039 de Comunicación de datos, correspondentes ao Réxime especial do Grupo de Entidades no Imposto sobre o Valor Engadido, a Orde EHA/3786/2008, do 29 de decembro, pola que se aproban o modelo 303 Imposto sobre o Valor Engadido, Autoliquidación, a Orde EHA/3111/2009, do 5 de novembro, pola que se aproba o modelo 390 de declaración-resumo anual do Imposto sobre o Valor Engadido e a Orde HFP/417/2017, do 12 de maio, pola que se regulan as especificacións normativas e técnicas que desenvolven a leva dos Libros rexistro do Imposto sobre o Valor Engadido a través da Sede electrónica da Axencia Estatal de Administración Tributaria establecida no artigo 62.6 do Regulamento do Imposto sobre o Valor Engadido, aprobado polo Real decreto 1624/1992, do 29 de decembro, e modifícase outra normativa tributaria (BOE24-junio-2021)

 • Orde HFP/1124/2022, do 18 de novembro,

  pola que se modifican a Orde EHA/3434/2007, do 23 de novembro, pola que se aproban os modelos 322 de autoliquidación mensual, modelo individual, e 353 de autoliquidación mensual, modelo agregado, e o modelo 039 de comunicación de datos, correspondentes ao Réxime especial do grupo de entidades no Imposto sobre o Valor Engadido; a Orde EHA/3786/2008, do 29 de decembro, pola que se aproban o modelo 303 Imposto sobre o Valor Engadido, Autoliquidación, e o modelo 308 Imposto sobre o Valor Engadido, solicitude de devolución: Recarga de equivalencia, artigo 30 bis do Regulamento do IVE e suxeitos pasivos ocasionais e modifícanse os anexos I e II da Orde EHA/3434/2007, do 23 de novembro, pola que se aproban os modelos 322 de autoliquidación mensual, modelo individual, e 353 de autoliquidación mensual, modelo agregado, así como outra normativa tributaria; e a Orde EHA/3111/2009, do 5 de novembro, pola que se aproba o modelo 390 de declaración-resumo anual do Imposto sobre o Valor Engadido e modifícase o anexo I da Orde EHA/1274/2007, do 26 de abril, pola que se aproban os modelos 036 de Declaración censual de alta, modificación e baixa no Censo de empresarios, profesionais e retenedores e 037 Declaración censual simplificada de alta, modificación e baixa no censo de empresarios, profesionais e retenedores (BOE de 22-noviembre-2022).

Normativa de tramitación

Orde HAP/2194/2013, do 22 de novembro,

pola que se regulan os procedementos e as condicións xerais para a presentación de determinadas autoliquidacións, declaracións informativas, declaracións censuais, comunicacións e solicitudes de devolución, de natureza tributaria (BOE, 26-noviembre-2013)

Normativa que aproba a inclusión do procedemento ou servizo no rexistro

Resolución do 28 de decembro de 2009, da Presidencia da Axencia Estatal de Administración Tributaria,

pola que se crea a sede electrónica e regúlanse os rexistros electrónicos da Axencia Estatal de Administración Tributaria (BOE 29-diciembre-2009).