Saltar ao contido principal

IVE.Comunicación da modificación da base impoñible en supostos de concurso e por crédito incobrable

Datos Xerais

Denominación

IVE.Comunicación da modificación da base impoñible en supostos de concurso e por crédito incobrable

Tipo de procedemento

Tributaria

Materia

Impostos

Obxecto

Habilitar o formulario previsto para comunicar a modificación de bases impoñibles no Imposto sobre o Valor Engadido e de recepción de facturas rectificadoras.

Órgano responsable

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información xeral do procedemento

Forma de inicio

interesado

Solicitante:Cidadán - Empresa

Lugar de presentación

Telemática

Fases do procedemento/servizo

Inicio:Comunicación do obrigado tributario

Formularios

Tramitación electrónica

Prazo de resolución

Non ten

Órgano de resolución

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información vinculada á tramitación electrónica

Sistema de identificación

Certificado electrónico, Clave PIN

Nivel de interactividade

Nivel 4:Tramitación electrónica

Normativa

Normativa de tramitación

Resolución do 4 de marzo de 2014, da Dirección Xeral da Axencia Estatal de Administración Tributaria,

sobre asistencia aos obrigados tributarios e cidadáns na súa identificación telemática ante as entidades colaboradoras con ocasión do pagamento de débedas polo procedemento de cargo en conta, mediante o sistema de firma non avanzada con clave de acceso nun rexistro previo (pin24h).(BOE 11-marzo-2014)

Normativa Básica

Real Decreto 1624/1992, do 29 de decembro,

polo que se aproba o Regulamento do Imposto sobre o Valor Engadido e se modifica o Real Decreto 1041/1990, do 27 de xullo, polo que se regulan as declaracións censuais que han de presentar para efectos fiscais os empresarios, os profesionais e outros obrigados tributarios;o Real Decreto 338/1990, do 9 de marzo, polo que se regula a composición e a forma de utilización do número de identificación fiscal, o Real Decreto 2402/1985, do 18 de decembro, polo que se regula o deber de expedir e entregar factura que incumbe os empresarios e profesionais, e o Real Decreto 1326/1987, do 11 de setembro, polo que se establece o procedemento de aplicación das Directivas da Comunidade Económica Europea sobre intercambio de información tributaria.Art 24.(BOE 31-12-1992)