Saltar ao contido principal

Modelo 318.Regularización das proporcións de tributación dos períodos de liquidación anteriores ao inicio da realización habitual de entregas de bens ou prestacións de servizos

Datos Xerais

Denominación

Modelo 318.Regularización das proporcións de tributación dos períodos de liquidación anteriores ao inicio da realización habitual de entregas de bens ou prestacións de servizos

Tipo de procedemento

Tributaria

Materia

Impostos

Obxecto

Regularización das cotas de IVE devoltas nos casos nos que os contribuíntes tivesen estado sometidos á competencia exaccionadora dunha Administración tributaria, foral ou común, nos períodos de liquidación anteriores ao momento en que inicien a realización habitual das entregas de bens ou prestacións de servizos correspondentes á súa actividade e a outra diferente nos períodos de liquidación posteriores, ou cando varíe substancialmente a proporción na que tributan ás distintas Administracións, común ou forais, nos mencionados períodos de liquidación.

Órgano responsable

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información xeral do procedemento

Forma de inicio

interesado

Solicitante:Cidadán - Empresa

Lugar de presentación

Telemática, na Sede electrónica da Axencia Tributaria

Documentación

Documento en poder do interesado

Fases do procedemento/servizo

Non ten fases específicas de tramitación

Formularios

Tramitación electrónica

Prazo de resolución

Segundo normativa aplicable

Órgano de resolución

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información vinculada á tramitación electrónica

Sistema de identificación

DNI electrónico, Certificado electrónico, Clave PIN

Nivel de interactividade

Nivel 4:Tramitación electrónica

Normativa

Normativa de tramitación

Orde HAP/2194/2013, do 22 de novembro,

pola que se regulan os procedementos e as condicións xerais para a presentación de determinadas autoliquidacións e declaracións informativas de natureza tributaria (BOE 26-11-2013).

Normativa Básica

 • Lei 37/1992, do 28 de decembro,

  do Imposto sobre o Valor Engadido.(BOE 29-12-1992)

 • Real Decreto 1624/1992, do 29 de decembro,

  polo que se aproba o Regulamento do Imposto sobre o Valor Engadido e se modifica o Real Decreto 1041/1990, do 27 de xullo, polo que se regulan as declaracións censuais que han de presentar para efectos fiscais os empresarios, os profesionais e outros obrigados tributarios;o Real Decreto 338/1990, do 9 de marzo, polo que se regula a composición e a forma de utilización do número de identificación fiscal, o Real Decreto 2402/1985, do 18 de decembro, polo que se regula o deber de expedir e entregar factura que incumbe aos empresarios e profesionais, e o Real Decreto 1326/1987, do 11 de setembro, polo que se establece o procedemento de aplicación das Directivas da Comunidade Económica Europea sobre intercambio de información tributaria (BOE 31-12-1992).

 • Artigo 29.9 da Lei 12/2002, do 23 de maio,

  pola que se aproba o Concerto Económico coa Comunidade Autónoma do País Vasco (BOE 24-05-2002)

 • Orde HAC/1270/2019, do 5 de novembro,

  pola que se aproba o modelo 318, "Imposto sobre o Valor Engadido.Regularización das proporcións de tributación dos períodos de liquidación anteriores ao inicio da realización habitual de entregas de bens ou prestacións de servizos" e determínanse o lugar, forma, prazo e o procedemento para a súa presentación.