Saltar ao contido principal

IRPF. Devolución. Procedemento de devolución. Réxime especial aplicable aos traballadores desprazados a territorio español. (Modelo 150. Para contribuíntes que optasen por este réxime con anterioridade a 1 de xaneiro de 2015).

Datos Xerais

Denominación

IRPF. Devolución. Procedemento de devolución. Réxime especial aplicable aos traballadores desprazados a territorio español. (Modelo 150. Para contribuíntes que optasen por este réxime con anterioridade a 1 de xaneiro de 2015).

Tipo de procedemento

Tributaria

Materia

Impostos

Obxecto

Derivado do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas, o procedemento de devolución ten por obxecto a devolución das cantidades que procedan de acordo co previsto na normativa de cada tributo. Son devolucións derivadas da normativa de cada tributo, as correspondentes a cantidades ingresadas ou soportadas debidamente como consecuencia da aplicación do tributo.

Órgano responsable

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información xeral do procedemento

Forma de inicio

interesado

Solicitante: Cidadán

Lugar de presentación

Oficinas da AEAT.

Entidades Colaboradoras.

Oficinas de correos.

Telemática.

Documentación

Autoliquidación modelo 150 ou 151 de que resulte unha cantidade a devolver

Fases do procedemento/servizo

Inicio: A instancia do obrigado tributario, mediante a presentación dunha autoliquidación de que resulte unha cantidade a devolver.

Tramitación: A Administración examinará a documentación presentada e contrastaraa cos datos e antecedentes que estean no seu poder.

Terminación. O procedemento de devolución terminará dalgunha das seguintes formas: Acordo en que se recoñeza a devolución solicitada (o acordo entenderase notificado pola recepción da transferencia bancaria ou, se é o caso, do cheque. Cando a devolución recoñecida sexa obxecto de retención preventiva total ou parcial notificarase a adopción da medida preventiva canda o acordo de devolución. O recoñecemento da devolución non impedirá a posterior comprobación da obriga tributaria mediante os procedementos de comprobación ou investigación). Caducidade (cando se produza a paralización do procedemento por causa imputable ao obrigado tributario, a Administración advertiralle que, transcorridos tres meses, poderá declarar a caducidade do mesmo).Polo inicio dun procedemento de verificación de datos, comprobación limitada ou inspección. Transcorrido o prazo fixado nas normas reguladoras de cada tributo e, en todo caso, o prazo de seis meses, sen que se ordenase o pagamento da devolución por causa imputable á Administración tributaria, esta aboará o xuro de mora, sen necesidade de que o obrigado solicíteo. O xuro de mora se devengará desde a finalización do devandito prazo ata agora en que se ordene o pagamento sobre o importe da devolución que se é o caso proceda.

Formularios

Tramitación electrónica

Prazo de resolución

6 Mes/é

Órgano de resolución

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Recursos

Reposición: Prazo: Un mes. Con carácter potestativo, ante a oficina de que provén o acto administrativo a recorrer, facendo constar que contra o mesmo non se interpuxo reclamación económico-administrativa.

Reclamación Económico-administrativa: Prazo: Un mes desde o día seguinte ao da notificación do acto impugnado ou a aquel en que se poida entender resolto o procedemento ou o recurso de reposición previo. Dirixirase ao órgano administrativo que ditase o acto reclamable.

Información vinculada á tramitación electrónica

Sistema de identificación

Certificado electrónico, Clave PIN

Nivel de interactividade

Nivel 4: Tramitación electrónica

Normativa

Normativa básica

  • Ley 58/2003, de 17 de diciembre,

    General Tributaria. Artículos 31, 124 a 127. (BOE 18-diciembre-2003)

  • Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio,

    por el que se aprueba el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos. Artículos 122 a 125. (BOE 5-septiembre-2007)

Normativa que aproba a inclusión do procedemento ou servizo no rexistro

Resolución de 28 de diciembre de 2009, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria,

por la que se crea la sede electrónica y se regulan los registros electrónicos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria ( BOE 29-diciembre-2009 )